Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
1_ERYP_PNG

RURBEST

1. Názov projektu: RURBEST - „To najlepšie ešte len príde. Mládež vytvára zajtrajšky“

Trvanie: 15. mája 2019 - 14. marca 2020

Cieľom projektu RURBEST je zabezpečiť a posilniť účasť mládeže v hnutí Európskeho vidieckeho parlamentu (ERP). ***

Ciele projektu:

ZOCELIŤ- spojiť mladých ľudí, ktorí sú ochotní pracovať na zlepšení vidieckych oblastí, posilňujú perspektívu mladých ľudí v hnutí ERP, zvyšujú informovanosť mladých ľudí o rozvoji vidieka.

PREPOJIŤ- vytvoriť medzinárodnú platformu na zdieľanie zručností, skúseností a vedomostí, presadzovanie skúseností a rozhodovanie

UMOŽNIŤ- mladým ľudom, aby predstavili svoju víziu rozvoja vidieka osobám s rozhodovacou právomocou na všetkých úrovniach, propagovali občianske aktivity, zbierali údaje, názory a príklady tvorby politík, povzbudzovali mladú generáciu, aby sa stala tvorcami zajtrajšej spoločnosti

Aktivity:

1. Európsky vidiecky parlament mládeže (ERYP), Astúria, Španielsko, november 2019.

2. Stretnutie so zúčastnenými stranami v oblasti rozvoja vidieka v Bruseli a predstavenie manifestu mládeže (s poslancami Európskeho parlamentu), január 2020.

Partneri:Lotyšské vidiecke fórum (Lotyšsko), Red Asturiana de Desarrollo Rural (Španielsko), Centrum pre hospodársky rozvoj a rozvoj vidieka (BiH), Chorvátska sieť pre rozvoj vidieka, Medzinárodné hnutie katolíckej poľnohospodárskej a vidieckej mládeže - Európa, MAS z regiónu Vysočina (Česká republika), Sieť organizácií pre rozvoj vidieka v Kosove, Sieť rozvoja vidieka Macedónskej republiky (Macedónsko), Slovenský vidiecky parlament (Slovensko), fórum Synergies

Financovanie:Európska komisia - ERASMUS + Mládež v akcii (Projektová agentúra pre medzinárodné programy pre mládež, Lotyšsko)

2. Prihláste sa do Európskeho parlamentu mládeže z vidieka!

Žiadosť o Európsky parlament vidieckej mládeže (ERYP) sa začala. Ak ste mladý človek z vidieckej oblasti Belgicka, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Českej republiky, Kosova, Lotyšska, Severnej Makedónie, Slovenska alebo Španielska a zaujímate sa o výzvy v oblasti rozvoja vidieka, ako aj o miestnu komunitu, prihláste sa do 28. dňa v auguste. Zhromaždenie sa uskutoční v Astúrii v Španielsku od 4. do 6. novembra 2019.

Viac ako 70 mladých odborníkov z približne 10 krajín bude zjednotených, aby uviedli perspektívu mladých ľudí v rámci európskeho vidieckeho manifestu. Neskôr sa v Bruseli uskutočnia konštruktívne diskusie so zástupcami Európskeho parlamentu. Európsky parlament pre vidiecku mládež je výkonnou platformou na vyjadrenie názorov mládeže o výzvach v oblasti rozvoja vidieka na európskej úrovni.

Náklady na účasť (cestovné, ubytovanie, strava a program) pre 6 osôb vo veku od 20 do 30 rokov z krajiny každého organizátora budú uhradené. Viac informácií a formulár žiadosti nájdete tu: https:erp2019.eu/eryp2019

ERYP organizuje Lotyšské vidiecke fórum (Lotyšsko), Red Asturiana de Desarrollo Rural (Španielsko), Centrum pre hospodársky rozvoj a rozvoj vidieka (Bosna a Hercegovina), Chorvátska sieť pre rozvoj vidieka (Chorvátsko), Medzinárodné hnutie katolíckej poľnohospodárskej a vidieckej mládeže - Európa (paneurópske), MAS v Vysočine (Česká republika), Sieť organizácií pre rozvoj vidieka v Kosove, Sieť rozvoja vidieka Macedónskej republiky (Severná Macedónsko), Slovenský vidiecky parlament (Slovensko) a fórum Synergies (paneurópske) ).

Projekt „To najlepšie ešte len príde. Mládež vytvára zajtrajšiu vidiecku realitu z dediny do širšej Európy. Financuje sa s podporou programu Erasmus +: Mládež v akcii Európskej komisie, ktorý v Lotyšsku spravuje Agentúra pre medzinárodné programy pre mládež. Táto publikácia odráža iba názory autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.

3.Európsky parlament pre vidiecku mládež posilní hlas mladých ľudí o výzvach v oblasti rozvoja vidieka.

Ako pre-event Európskeho vidieckeho parlamentu, ktorý nie je menej dôležitý, sa druhý Európsky vidiecky parlament pre mládež uskutoční v Astúrii v Španielsku od 4. do 6. novembra 2019. Viac ako 70 mladých odborníkov z približne 10 krajín sa zíde na stretnutie s mládežou „perspektíva európskeho manifestu vidieka. Neskôr sa v Bruseli uskutočnia konštruktívne diskusie so zástupcami Európskeho parlamentu.

Európsky parlament pre vidiecku mládež je výkonnou platformou na vyjadrenie názorov mládeže o výzvach v oblasti rozvoja vidieka na európskej úrovni. Najnaliehavejšie problémy sa určia a predložia sa k stolu, aby našli riešenia na ich riešenie. Všetky výsledky budú mať silné základy - rôzne názory ľudí zastupujúcich rôzne krajiny a oblasti.

Mladí profesionáli sa môžu prihlásiť na podujatie od začiatku augusta. Náklady na účasť (cestovné, ubytovanie a program) pre 6 osôb vo veku od 20 do 30 rokov z každej krajiny organizátora budú uhradené. Viac informácií bude čoskoro zverejnené na webovej stránke ERP2019 erp2019.eu

ERYP organizuje Lotyšské vidiecke fórum (Lotyšsko), Red Asturiana de Desarrollo Rural (Španielsko), Centrum pre hospodársky rozvoj a rozvoj vidieka (Bosna a Hercegovina), Chorvátska sieť pre rozvoj vidieka (Chorvátsko), Medzinárodné hnutie katolíckej poľnohospodárskej a vidieckej mládeže - Európa (paneurópske), MAS v Vysočine (Česká republika), Sieť organizácií pre rozvoj vidieka v Kosove, Sieť rozvoja vidieka Macedónskej republiky (Severná Macedónsko), Slovenský vidiecky parlament (Slovensko) a fórum Synergies (paneurópske) ).

Projekt „To najlepšie ešte len príde. Mládež vytvára zajtrajšiu vidiecku realitu z dediny do širšej Európy. Financuje sa s podporou programu Erasmus +: Mládež v akcii Európskej komisie, ktorý v Lotyšsku spravuje Agentúra pre medzinárodné programy pre mládež. Táto publikácia odráža iba názory autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.


Priložené fotografie