Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
stretko _mprv_sr

Spoločné stretnutie na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolu s ZMOS venovali sme sa téme vidieckeho paktu.


Žijeme v dobe mnohých narušení, ktoré vytvorili nové a bezprecedentné výzvy pre ústredné aj regionálne vlády členských štátov EÚ, najmä v súvislosti s rozvojom vidieckych regiónov.

Vidieckym regiónom už nedominuje poľnohospodárstvo a lesníctvo. Považujú sa už za plne diverzifikované ekonomiky. Od vidieckych regiónov sa teraz očakáva, že poskytnú vstupy do politiky na úrovni členských štátov a na EÚ úrovni o všetkých aspektoch hospodárstva a rozvoja, ako sú priemysel, IT a infraštruktúra, doprava a mobilita, energetika, klíma a životné prostredie, obehové hospodárstvo. To kladie bezprecedentnú záťaž na správne  pochopenie miestnych potrieb vo všetkých týchto oblastiach, prenos odporúčaní na vyššie úrovne správy zodpovedné za tvorbu politík, organizovanie všetkých politík, ktoré majú vplyv na miestnu ekonomiku a dohliadanie na implementáciu potrebných opatrení. V lete 2021 Európska komisia zverejnila Dlhodobú víziu pre vidiecke oblasti EÚ smerom k silnejším, prosperujúcejším a odolnejším vidieckym oblastiam. Vízia predstavuje prielom v novej forme spolupráce generálnych direktoriátov a zapájania aktérov na vidieku. Následne začiatkom tohto roka spustila iniciatívu Vidiecky pakt s cieľom mobilizovať verejné orgány a zainteresovaných, aby konali na základe potrieb a prianí obyvateľov vidieka. Je koncipovaný tak, aby všetky úrovne správy a zainteresované strany podporovali spoločné ciele Vízie.

V júni  2022 bol Pakt prijatý na konferencii v Bruseli. Zároveň bol vypracovaný

Akčný plán s 24 tematickými aktivitami. Bol odprezentovaný na konferencii OECD v

Írsku. V Čechách bola konferencia v Lednici nedávno venovaná Vidieckemu paktu a boli

prijaté aj záväzky ČR k Vidieckemu paktu.


Bolo by vhodné, keby všetky ministerstvá danú problematiku hlbšie rozdiskutovali,

napr. MPRV SR sa môže stať platformou pre diskusiu o implementovaní paktu pre

vidiek v podmienkach SR, byť nápomocné pri kreovaní a vytváraní podmienok pre

napĺňanie hlavných iniciatív paktu na Slovensku.

K tejto téme pripravujeme spoločnú konferenciu koncom februára, viac informácií  čoskoro