Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
WhatsApp-Image-2021-01-07-at-10.58.04-300x300

Vicepremiérka Remišová Transformácia hornej Nitry ide podľa plánu, vlani sme rozbehli projekty za takmer 55 miliónov eur

 Vláda schválila aktualizáciu Akčného plánu pre hornú Nitru, ktorý na rokovaní predložila ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová. Ide o pravidelnú revíziu dokumentu, ktorý určuje strategické piliere a priority transformácie, ktorými sa tento región pripravuje na ukončenie ťažby hnedého uhlia. Dokument prezentuje doteraz realizované aktivity v celkovej výške takmer 55 miliónov eur a reaguje už aj na rozhodnutie mestského zastupiteľstva v Prievidzi, že novým dodávateľom tepla od sezóny 2023/24 bude Prievidzské tepelné hospodárstvo.

Plán tiež zabezpečuje koordináciu zdrojov pre hornú Nitru, ktoré budú pochádzať z Plánu obnovy a rozvoja (RRF), eurofondov, ako aj nového Fondu spravodlivej transformácie, štátneho rozpočtu, rozpočtov regiónu a samospráv. „Vláda dnes potvrdila záväzok pomôcť regiónu, v ktorom ťažba uhlia viedla k vážnym dôsledkom na životnom prostredí aj v sociálnej situácii. Budeme podporovať tvorbu nových pracovných miest, rozvoj infraštruktúry aj revitalizáciu životného prostredia tak, aby ľudia na hornej Nitre po uzavretí baní mali kvalitnejší život,“ vyhlásila po online rokovaní vlády vicepremiérka a ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová. Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja (MIRRI SR) koordinuje aktivity súvisiace s rozvojom regiónu horná Nitra.

V roku 2020 sa rozbehli štyri veľké projekty v celkovej výške takmer 55 miliónov eur z eurofondov:

  1. Malé a stredné podniky dostali na tvorbu nových pracovných miest 18 miliónov eur. V súčasnosti je posudzovaných 169 žiadostí na ich projekty.
  2. Podpora zamestnanosti v regióne horná Nitra prostredníctvom rekvalifikačných a vzdelávacích kurzov alebo študijných programov pre baníkov za 12 miliónov eur.
  3. Začína sa budovať obchvat mesta Prievidza a ďalšie projekty cestnej infraštruktúry v celkovej výške 23 miliónov eur.
  4. Vznikla implementačná jednotka s  odborníkmi na regionálny rozvoj v Trenčianskom samosprávnom kraji. Tá pomáha s prípravou a implementáciou jednotlivých projektov. Podobný projekt je plánovaný pre mesto Prievidza v partnerstve s Handlovou a Bojnicami.

Aké projekty sú pripravené na realizáciu:

  1. Zo súčasného programového obdobia v rámci regionálneho programu IROP plánuje MIRRI SR podporiť rozvoj sociálnych služieb v meste Prievidza so 60 novými pracovnými pozíciami vzhľadom na potrebu zabezpečiť sociálnu starostlivosť o obyvateľov. Najväčší zamestnávateľ pôsobí v oblasti ťažobného priemyslu a horná Nitra je región s vysokým podielom chorôb z povolania.
  2. Spolufinancovanie projektov budúceho vykurovania v regióne. Mesto Prievidza rozhodlo, že po uzatvorení elektrárne Nováky, ktorá spaľovala hnedé uhlie, bude transformovať svoje tepelné hospodárstvo. Na riešenia tepelného hospodárstva v regióne hornej Nitry MIRRI SR zabezpečilo 5 miliónov eur z REACT-EU a je pripravené pomôcť s týmito riešeniami aj v mestách Zemianske Kostoľany a Nováky.
  3. Pracuje sa na možnostiach, ako podporiť zvyšovanie energetickej efektívnosti budov na hornej Nitre s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania. To by zároveň v budúcnosti znížilo spotrebu tepla v regióne.

 

„Všetky tieto investície radíme k zeleným investíciám, ktoré sú absolútnou prioritou pre moje ministerstvo,“ skonštatovala podpredsedníčka vlády Remišová a dodala: „Ľudia, ktorí dlhé roky tvrdo pracovali v baniach a ich rodiny žili a  žijú v znečistenom prostredí si zaslúžia, aby im štát pomohol dobre zvládnuť transformáciu, ktorá región čaká. Všade vo svete sú takéto veľké zmeny ekonomiky, ako je napríklad zastavenie ťažby uhlia, veľkou príležitosťou k obnove a regenerácii regiónu a vytváraniu pracovných miest v nových odvetviach. No tieto odvážne zmeny sa dajú urobiť len v spolupráci so všetkými aktérmi – priemyslom, samosprávou, mimovládnymi organizáciami, miestnymi komunitami. Rozumné využitie peňazí z eurofondov môže výrazne pomôcť, a tak to robíme aj my.“

 

História Akčného plánu pre hornú Nitru

Akčný plán sa začal tvoriť v roku 2018 ako  na úrovni EÚ vznikla iniciatíva pre riešenie transformácie uhoľných regiónov. Vládou SR bol plán schválený v júni 2019. Jedným z regiónov v rámci tejto európskej iniciatívy bol tiež región hornej Nitry. Medzitým Únia pripravila vznik nového Fondu spravodlivej transformácie pre regióny, ktoré budú výrazne znižovať tvorbu emisií CO2, vďaka čomu sa pre región uvoľnia ďalšie európske zdroje.

Väčšinu aktivít v rámci transformácie regiónu koordinuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) ako prierezovú aktivitu naprieč  rezortami. V novembri 2020 vytvorilo MIRRI aj  detašované pracovisko priamo v regióne  za účelom koordinácie transformácie priamo v danej oblasti.

Horná Nitra ako súčasť Mechanizmu spravodlivej transformácie

V januári 2020 Európska komisia schválila na základe dlhodobej iniciatívy Európskeho parlamentu oznámenie o Mechanizme spravodlivej transformácie, vrátane návrhu o Fonde spravodlivej transformácie, z ktorého bude Slovenskej republike alokovaných 459 miliónov eur.  Mechanizmus spravodlivej transformácie, podporený finančnými prostriedkami z Fondu spravodlivej transformácie, má umožniť členským štátom EÚ transformovať odvetvia hospodárstva resp. priemyselné procesy, ktoré sú náročné na využívanie fosílnych palív vrátane uhlia, rašeliny a ropných bridlíc alebo priemyselných procesov s vysokým únikom skleníkových plynov. Transformácia týchto odvetví má prebiehať prostredníctvom spravodlivého mechanizmu, ktorý má za cieľ eliminovať socio-ekonomické dopady prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo EÚ. Úspešná transformácia musí byť preto férová a sociálne akceptovateľná s cieľom redukovať negatívne vplyvy zastavenia ťažby uhlia a ťažkého priemyslu na socio-ekonomický stav regiónov.