Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
CVNO s bielym pozadim

VIPA SK je partnerom CVNO v projekte Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni

Názov projektu:Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni

Prijímateľ:Centrum vzdelávania neziskových organizácií 

Partner:Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku (VIPA SK)  

Neformálni regionálni partneri: 

MAS Hontiansko – Dobronivské partnerstvo 

MAS Hontiansko – Novohradské partnerstvo 

MAS MALOHONT 


Miesto realizácie:Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj

Výška NFP:375 500,00 EUR


Kód výzvy:OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 - Tvorba lepšej verejnej politiky - Menej rozvinutý región SR

Kód ŽoNFP:NFP314010K016

Číslo zmluvy:Z314011K016


Stručný opis projektu:

Centrum vzdelávania neziskových organizácií vzniklo v septembri 1998. Jeho poslaním je pomáhať pri hľadaní efektívnych riešení v oblasti rozvoja inštitúcií a regiónov. Dlhodobo pracuje s cieľovou skupinou 50+. Od svojho vzniku realizovala desiatky úspešných projektov na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Účelom projektu sú Zlepšené verejné politiky v oblasti zamestnávania 50+ na regionálnej úrovni. Projekt má 2 špecifické ciele: 

1. Koncepcia zamestnávania 50+ na regionálnej úrovni tvorená a akceptovaná kľúčovými aktérmi;

2. Posilnené regionálne partnerstvo pri nastavení podmienok pre zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 1 hlavnej aktivity Procesy, systémy a politiky v oblasti zamestnávania 50+ v regióne. 


Má 3 podaktivity:

1.1 Analýza východiskového stavu zamestnávanie 50+ v regióne,

1.2 Hodnotenie súčasného stavu,

1.3 Tvorba stratégie zamestnávania 50+ na lokálnej úrovni. 


Hlavnú aktivitu bude CVNO realizovať v spolupráci s partnerom OZ Vidiecky parlament na Slovensku. Projekt má 3 neformálnych regionálnych partnerov.


Projekt je plánovaný na 19 mesiacov.

Projekt reaguje na viaceré identifikované problémy - na regionálnej úrovni absentuje koncepcia zamestnávania 50+, chýba partnerský prístup pri hľadaní riešení, do tvorby koncepčných materiálov nie sú zapájané cieľové skupiny, nepoužíva sa vhodná forma vzdelávania pre 50+, cieľová skupina 50+ si často pri hľadaní či zmene zamestnania nedôveruje, pri hľadaní riešení často absentujú príklady dobrej praxe. 


Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu


Populačné starnutiepredstavuje pre Slovensko jednu z najväčších výziev 21. storočia, ktorá nezvratne zasiahne všetky sféry fungovania spoločnosti. V súčasnosti je na Slovensku pomer medzi počtom osôb v produktívnom veku, t.j. 15 – 64 rokov a počtom osôb v predproduktívnom a v poproduktívnom veku ešte pomerne priaznivý. Ide však o dočasnú situáciu. V ďalších rokoch sa pomer medzi osobami v produktívnom veku a osobami v poproduktívnom a v predproduktívnom veku začne meniť. Postupne sa dostávajú do poproduktívneho veku početné generácie mužov a žien narodených v druhej polovici 40-tych rokov a v 50-tych rokoch, čím sa v najbližších desiatich rokoch zásadne zmení pomer medzi produktívnou a poproduktívnou zložkou slovenskej populácie.

Posun početných generácií mužov a žien do veku nad 50 rokov významne prispieva k nárastu počtu starších ľudí na trhu práce. Podľa Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, ktorý schválila vláda SR v decembri 2013, je jedným zo základných princípov verejných politík aktívneho starnutia princíp zamestnanosti, ktorý vychádza z práva starších ľudí a seniorov pracovať a mať príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti aj po dovŕšení dôchodkového veku. Zamestnanosť vo vyššom veku umožní zhodnotiť pracovné skúsenosti a kapitál starších ľudí, posilňovať ich ekonomickú suverenitu a udržiavať im, resp. vytvárať nové pracovné a sociálne kontakty.


(Zdroj: Národná stratégia zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020)

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Plagát A3 realizácia CVNO Projekt 50+354 kB [pdf]