Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
Active-citizens-fund@4x-2

#VISIONS xCHANCES

Názov projektu:#VISIONS xCHANCES      

Trvanie:1.9.2020 - 28.2.2021 

Príjemca grantu:OZ VIPA SK

Partnerská organizácia z Islandu:Landsbyggðin lifi - LBL

Cieľ: Projekt je zameraný na mládež pred alebo po ukončení štúdia. Mládež v znevýhodnených regiónoch je často názorovo uzavretá a ovplyvnená staršou generáciou, podporujúcou nedemokratické riadenie spoločnosti. Preto partneri na národnom fóre (Fórum vidieckeho parlamentu, 23.– 24.10. 2020) vysvetlia ako podporovať mládež pri presadzovaní názorov v rozhodovacích procesoch a pri tvorbe verejných politík. V nadväznosti na hlavný cieľ sa uskutoční školenie o rozvoji osobných zručností, účinnej komunikácii a tímovej práci. Počas workshopov na stredných školách budú obaja partneri diskutovať príležitosti a úlohy mladých ľudí na vidieku a v neposlednom rade budú propagovať výstupy projektu.

Aktivity: 

  • Sieťovací seminár: národná konferencia, ktorú organizuje OZ VIPA SK „Fórum vidieckeho parlamentu“, kde bude pozvaný Islandský partner LBL za účelom nadviazania kontaktov s mladými aktivistami a pokračovania spolupráce v budúcich projektoch. Okrem toho LBL bude prezentovať tému „Young people 's life in the countryside after graduation“.  
  • Vzdelávacie aktivity pre mládež. Prvá sa uskutoční na strednej škole na Islande a bude to seminár s témou „Supporting youth involvement in decision-making and public policy-making processes and increasing youth interest and at the same time their awareness of co-responsibility for influencing the development of society“ zameraný na získanie znalostí o spolupráci s obcou a rozvojových možnostiach na vidieku v znevýhodnených regiónoch (november 2020). Na strednej škole na Slovensku sa uskutoční tréningový kurz zameraný na rozvoj osobnostných vlastností mladých ľudí a ďalej s cieľom rozvíjať efektívnu komunikácia a riadenie tímu (december 2020)
  • Miestne aktivity na stredných školách v znevýhodnených regiónoch (workshop/y) sa uskutočnia v závere projektu a cieľom bude hlavne propagácia výstupov projektu z pohľadu mladých ľudí aktívne zapojených do realizácie projektu a podpora spolupráce s partnerom v budúcnosti (január, 2020). 

Aktuality:„Grantisti Active Citizens Fund – Slovakia“ 

https://www.facebook.com/groups/589637018180118