Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
L97A6344

VÍZIA PRE ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK

 

    Vízia pre vidiek sa formuje v rámci výskumného projektu EÚ s názvom „Na budúcnosť orientovaný kolaboratívny rozvoj politík pre vidiecke oblasti a ľudí“, v skratke PoliRural http://polirural.eu/. Ide o trojročný výskumný projekt financovaný Európskou komisiou v rámci podpory excelentného výskumu cez program Horizont 2020. Súčasťou projektu je 37 partnerov z 15 krajín a koordinátorom je Česká zemědelská univerzita v Prahe. Slovensko je jedným z 12 pilotných regiónov.

Našim cieľom jezjednotiť sapri riešení bežných problémov a zatraktívniť vidiecke miesta a povolania pre usadené vidiecke obyvateľstvo a pre nových alebo potencionálnych nováčikov. Veríme, že vízia vypracovaná v robustnom procese za celospoločenského konsenzu je veľmi dobrým predpokladom toho, aby slúžila akovýchodiskový podklad pre prijímanie rozhodnutí na rôznych úrovniachs cieľom lepšie čeliť existujúcim a novo sa otvárajúcim výzvam na vidieku, posilniť postavenie vidieckych obyvateľov a vidieckych oblastí. Mámeambíciu prekonať tradičné sektorové mysleniea pretaviť ho do spoločného úsilia zjednocujúceho rôznych aktérov pod spoločným cieľom.

Celková AMBÍCIA/VÍZIApre vidiek bola predbežne zadefinovaná nasledovne:

-         Zvýšiť atraktívnosť vidieka, blahobyt súčasného vidieckeho obyvateľstva a prilákať nováčikov bez ohrozenia symbiózy medzi mestom a vidieckymi oblasťami, zavedením politík odrážajúcich potreby miestnych podnikateľov a dopyt miestneho obyvateľstva, ochranu životného prostredia a biodiverzity.

-         Zaviesť nový spôsob rozhodovania a vykonávania verejných politík v spolupráci a diskusii so všetkými zainteresovanými stranami vo všetkých fázach.

-         Našou ambíciou jeprijať ústavný zákon, ktorý by zaručoval dlhodobú orientáciu týmto smerom bez zásadnejších zásahov jednotlivých vlád. Veríme, že len tak je možné dosiahnuť skutočný a stabilný rozvoj vidieka na Slovensku.