Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
cost logo

Vnímanie prestíže poľnohospodárskych povolaní medzi mladými ľuďmi


OZ VIPA SK sa 20.07.2020 zúčastnila webináru  v rámci  projektu (COST CA18213)  pod názvom:  Vnímanie prestíže poľnohospodárskych povolaní medzi mladými ľuďmi.

Nízka prestíž poľnohospodárskych povolaní  môže mať za následok nízky záujem mládeže o prácu v poľnohospodárstve. Toto prispieva k nedostatku pracovných síl v poľnohospodárstve a k vidieckej a mestskej migrácii, pričom prevládajú problémy po celom svete. Doposiaľ nebol vykonaný nijaký výskum na pochopenie vnímania prestíže poľnohospodárskych povolaní. Viac nám k tejto téme povedala Miroslava Bavorová (CZU-fakulta tropického poľnohospodárstva), ktorá viedla webinár. Aby sme túto problematiku pochopili, výskumníci v predloženom projekte skúmali úroveň profesionálnej prestíže poľnohospodárskych povolaní, relatívnych k iným povolaniam vnímaných mládežou. 

Výskumná skupina sa zameriavala na analýzu faktorov, ktoré ovplyvňujú správanie aktérov v agropotravinárskom sektore. Ich cieľom bolo nielen prispievať do oblasti výskumu, ale aj poskytovať dôveryhodné informácie tvorcom politík. ich výskum bol interdisciplinárny a vychádzal predovšetkým z ekonomických, sociologických a psychologických teórií. Pre empirický výskum používali štandardné kvantitatívne a kvalitatívne výskumné metódy.Výskum sa zvyčajne zakladal na dotazníkových prieskumoch.

Cieľom ich výskumnej skupiny v oblasti výskumu bolo lepšie porozumieť správaniu sa ľudí v poľnohospodársko-potravinárskom sektore. Tento cieľ bol štruktúrovaný okolo štyroch prierezových výskumných oblastí.
Oblasť výskumu 1  - Životné prostredie a poľnohospodárstvo sa zameriava na štúdium prijatia a šírenia „udržateľných“ inovácií, prispôsobenia sa zmene klímy a problémov s vodou.
Zatiaľ čo oblasť výskumu 2  - Mládež, práca a migrácia skúmala zámer mladých ľudí žiť vo vidieckych oblastiach a ich motiváciu pracovať v poľnohospodárskom sektore.
Oblasť výskumu 3  - Dodržiavanie právnych predpisov sa zaoberala správaním dodržiavania právnych predpisov a otázkami kvality a bezpečnosti potravín. A nakoniec,
Oblasť výskumu 4  - Spotreba potravín a bezpečnosť potravín skúmala správanie v oblasti spotreby potravín a otázky potravinovej bezpečnosti.

Okrem hlavných výskumných tém ich skupina vykonávala analýzu:  hodnotových reťazcov a komercializácie, poľnohospodárskych a potravinových politík; Ekonomika poľnohospodárskych podnikov a miestnych a regionálnych potravinových systémov vo vidieckych a mestských komunitách. 

Daný výskum sa geograficky realizoval na väčšine kontinentov  Európa (Albánsko, Česká republika, Moldavsko, Macedónsko a Rusko); Afrika (Kamerun, Ghana, Keňa, Nigéria, Rwanda, Zimbabwe a Zambia); Ázia (Irak, Nepál, Sýria, Vietnam a Jemen); a Južná Amerika (Kolumbia).

Koniec webináru sa venoval otázkam a odpovediam k danej téme.


Jakub Dvorský 
21.07.2020

Priložené fotografie