Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Vyhlásenie detskej výtvarnej súťaže "Moja dedina, ako ju vidím ja...2018"

Vyhlásenie 4. ročníka súťaže v kreslení a maľovaní detí:

Spolok pre obnovu dediny vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách  na Slovensku s ústrednou témou:

„ Moja dedina, ako ju vidím ja...“ 2018

Cieľ súťaže:Dať deťom priestor výtvarne stvárniť miesta kde vyrastajú, kde sa chodia hrávať...Aby svojimi  kresbami  poukázali, prečo je život na dedine zaujímavý, ich tajné zákutia, kam ich kroky vedú na prechádzkach   so svojími  rodičmi , starými rodičmi  a kamrátmi ..

Súťažné kategórie:

1. deti materských škôl /3-6 rokov/

2. deti zo základných škôl a ZUŠ /6-9 rokov/

3. deti zo základných škôl a ZUŠ /10-15 rokov/

Termín súťaže:

15. február 2018 – 30. jún 2018  / termín, kedy môžu deti maľovať svoje predstavy o „svojej“ dedine/

Adresa zasielania výtvarných prác:Výtvarná súťaž SPOD, Mgr. Mária Čuchtová, Miklušovce 27, 082 44 pošta Klenov

Poznámka:na zadnú stranu výkresu /veľkosť A₄ alebo A³/ nezabudnite uviesť:  názov dediny, meno dieťaťa, vek,  adresu,  meno zákonného zástupcu alebo učiteľa/ky  a telefonický kontakt. /technika – ľubovoľná, kolektívne práce neposielať/

Obálku označte heslom:  SPOD – „Moja dedina, ako ju vidím ja....“

Hodnotenie a ocenenie prác:

Zo všetkých doručených prác vyberie odborná porota tri najkrajšie práce v každej kategórii, ktoré budú ocenené.  Termín a výsledky súťaže budú oceneným autorom včas oznámené. Výkresy sa nevracajú späť / iba v prípade osobného vyžiadania pri oceňovaní za účelom použitia ku skúškam na SUŠ/  a práce môžu byť použité na propagáciu SPOD.

Ďalšie informácie:    0911266762, mail: marika.cuchtova@gmail.com ,  www.spod.olim.sk

Detská výtvarná súťaž SPOD je vyhlasovaná v roku 2018 pod záštitou ZMOS. 

Propozície - vyhlásenie detskej výtvarnej súťaže "Moja dedina, ako ju vidím ja...2018". Je to celoslovenská súťaž určená deťom od 3.rokov  do 15 rokov, ktorú organizuje už po 4-krát SPOD a tohto roku je to pod záštitou ZMOS.