Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Vyhlásenie komory MVO k radikalizácii spoločnosti

Vyhlásenie Komory mimovládnych organizácií 

pri Rade vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie

k radikalizácii spoločenských vystúpení voči organizáciám aktívnych občanov


Skončilo sa prvé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. Dovoľujeme si v tejto súvislosti vyjadriť znepokojenie z viacerých verbálnych útokov, ktoré počas volebnej kampane odzneli  na adresu občianskeho sektora a konkrétnych mimovládnych organizácií. 

Zásadne nesúhlasíme s pokusmi prezentovať niektoré mimovládne organizácie, ako kriminálne skupiny. 

Sme slobodní občania Slovenskej Republiky. Ako občania si plníme svoje povinnosti a chceme aj slobodne napĺňať naše občianske práva.  Odmietame spochybňovanie nezávislej občianskej kontroly, občianskej participácie pri príprave legislatívnych noriem, či účasti verejnosti a občianskych organizácií pri tvorbe verejných politík. Odmietame tiež kolektívnu a paušálnu stigmatizáciu organizácií financovaných, či spolufinancovaných zo zahraničia.   

S túžbou po napredovaní našej spoločnosti a vášňou pri napĺňaní tejto túžby pôsobíme a naďalej chceme pôsobiť v  sociálnej oblasti, v oblasti ochrany zdravia, vzdelávania, ochrany a tvorby životného prostredia, rozvoja detí a mládeže, či seniorov, v oblasti duchovného rozvoja a kultúry, amatérskeho športu a telesnej výchovy, v oblasti zachovávania historických a kultúrnych tradícii našej spoločnosti, ale aj v oblasti dodržiavania ľudských a občianskych práv. Nebránime sa kritickej diskusii o stave a ďalšom rozvoji občianskej spoločnosti, ale odmietame šírenie strachu, nenávisti a nepravdivých informácií.

Komora MVO tiež vyjadruje podporu publikovaným stanoviskám:

1. Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 

  • Rada vyjadruje hlboké znepokojenie a rozhorčenie nad tým, že v práve prebiehajúcej prezidentskej kampani sú prítomné zo strany viacerých kandidátov a ich podporovateľov silné prvky antisemitizmu, homofóbie a iných foriem intolerancie, ktoré nadobúdajú organizovanú formu.
  • Rada zásadne odsudzuje všetky prejavy neznášanlivosti a vyzýva všetky osoby zapojené do kampane pred druhým kolom volieb, aby sa takýchto prejavov zdržali.


2. Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie(VRAX).

  • VRAX vyzýva predstaviteľov štátu, aby zvýšili úsilie napĺňať programové vyhlásenie vlády SR, ktoré sa týka tlmenia rastúceho spoločenského napätia a prejavov extrémizmu v politickom a spoločenskom živote ( bod 1, s. 3: „...Vláda využije všetky právne a politické prostriedky, aby nedala extrémizmu šancu a zastavila tak ďalšiu antisystémovú eróziu parlamentnej demokracie.“).
  • V nadväznosti na viaceré prejavy netolerancie a nenávisti voči inakosti v poslednom období, vyzýva VRAX predstaviteľov štátu, ako aj všetky spoločenské a politické elity a predstaviteľov cirkví v Slovenskej republike na jednoznačné odsúdenie nenávistných prejavov namierených voči príslušníkom rómskej menšiny, cudzincom, príslušníkom LGBTI, príslušníkom moslimskej viery a tiež prejavov antisemitizmu a popierania holokaustu, a to ako v prípadoch, keď sú ich priamymi svedkami, i v prípadoch zadokumentovaných štátnymi orgánmi;

Marcel Zajac, predseda Komory MVO a podpredseda Rady vlády pre MNO