Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
logo-mirri-farebne-sk

Vyhlásenie výziev na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry


Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci realizácie Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlásilo v priebehu decembra 2023 dve výzvy na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov vrátane posilnenia všeobecnej úrovne kvality fyzickej a procesnej bezpečnosti kritickej infraštruktúry verejnej správy.

Účelom výziev je zvýšiť zabezpečenie priestorov s umiestnenými informačnými systémami kritickej infraštruktúry prostredníctvom investícií do aktivít zameraných na dobudovanie technického a objektového zabezpečenia priestorov kritickej infraštruktúry, zvýšenie procesného zabezpečenia priestorov kritickej infraštruktúry a odbornú prípravu osôb podieľajúcich sa na zabezpečení priestorov kritickej infraštruktúry.

Oprávnení žiadatelia sú prevádzkovatelia prvkov kritickej infraštruktúry a ďalšie subjekty verejnej správy, ktorí prihlásením sa do výziev môžu zvýšiť zabezpečenie priestorov s umiestnenými informačnými systémami kritickej infraštruktúry po technickej, objektovej, ako aj procesnej stránke.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je pripravené prostredníctvom výziev podporiť zabezpečenie až 51 priestorov naprieč verejnou správou. Pri prihlásení sa do výziev je potrebné brať v úvahu, či žiadateľ, ktorý sa zapojí do výziev, nevykonáva hospodársku činnosť, alebo vykonáva hospodársku činnosť. Ak žiadateľ vykonáva hospodársku činnosť, musí dodržať podmienky schémy minimálnej pomoci č. DM – 4/2023 na podporu zlepšenia priestorov kritickej infraštruktúry v platnom znení[1].

Celková alokácia na obe výzvy je vo výške viac ako 3 mil. EUR s prefinancovaním až 100% oprávnených výdavkov. Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu je možné predložiť v rámci výziev do 16.02.2024, a to prostredníctvom informačného systému plánu obnovy Slovenskej republiky s preukázaním splnenia podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu.

Výzva č. 17I06-04-V02 mimo režimu schémy pomoci je dostupná na webovej stránke: https://mirri.gov.sk/plan-obnovy/vyzvy/zverejnenie-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-prostriedkov-mechanizmu-na-rekonstrukciu-a-dobudovanie-zabezpecenych-priestorov-kritickej-infrastruktury/.

Výzva č. 17I06-04-V03 v súlade so schémou pomoc č. DM – 4/2023 v platnom znení je dostupná na webovej stránke: https://mirri.gov.sk/plan-obnovy/vyzvy/zverejnenie-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-prostriedkov-mechanizmu-na-rekonstrukciu-a-dobudovanie-zabezpecenych-priestorov-kritickej-infrastruktury-v-sulade-so-schemou-pomoci/.

[1] https://mirri.gov.sk/plan-obnovy/vyzvy/schemy-statnej-pomoci/