Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
foto

Výzva: Pomôžme spoločnými silami nášmu vidieku a mladým žijúcim na ňom.

Výzva
Pomôžme spoločnými silami nášmu vidieku a mladým žijúcim na ňom.

            Občianske združenie Vidiecky parlament mladých na Slovensku  vo svojom poslaní má za cieľ, presadzovať a zvyšovať kvalitu života na vidieku a podporovať vidiecke aktivity. 

            Preto aj my Občianske združenie Vidiecky parlament mladých na Slovensku presadzujeme tieto záujmy na celoštátnej ale aj európskej úrovni:


            Rôzne príležitosti pre ekonomické aktivity

            Rozdiely medzi mestským a vidieckym životom a pracovnými možnosťami sa prehlbujú. Agrárna kultúra a vidiecky turizmus nie sú postačujúce na udržanie vidieckej ekonomiky . Výskum a rozvoj, ako aj diverzifikácia vidieckej ekonomiky volajú po zmene. Spoločenské rozdiely, rodová nerovnosť  a nezamestnanosť sa stávajú viditeľným problémom. Situácia v okrajových oblastiach obmedzuje napredovanie budúcich podnikateľov. Životný štýl sa zmenil a spolu s ním aj štruktúra dedín, pracovných ponúk, spoločenských aktivít a medziľudských vzťahov.

1.Chceme, aby sa u mladých ľudí žijúcich na vidieku zvýšili možnosti  a zlepšili sa podmienky na podnikania prostredníctvom vzdelávania, celoživotného vzdelávania, pracovných ponúk, čím sa podporí spoločenské začlenenie a vybuduje vzťah k vidieku.

2.Žiadame vytvorenie priaznivého prostredia pre vidiecke podniky zlepšením komunikácie o možnostiach financovania, vytvorenie programov na podporu vysoko rizikových projektov, podpora spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom. 

           
            Udržateľný hospodársky a potravinový systém

            Súčasný potravinový systém vyvíja tlak na životné prostredie a životaschopnosť mladých farmárov. Nadmerná živočíšna výroba a nadmerné hospodárske praktiky sa už rozšírili po celej Európe, čo negatívne prispieva k emisiám, skleníkového efektu, k znečisteniu vody a zeme. Malí farmári strácajú konkurencieschopnosť a silu bojovať s veľkými potravinovými reťazcami. Nedostatok zachovávania rodinnej tradície a návratu k malovýrobe ja citeľný a čo bráni ďalším  ekonomickým, spoločenským a klimatickým  zmenám.

3.Preto vyzývame EU a všetkých zainteresovaných, aby podporili udržateľný, organický a bezpečný potravinový systém a zároveň podporovali vzťahy medzi farmármi prostredníctvom financovania a certifikácie.

4.Žiadame podporu pre malovýrobcov, lokálnych výrobcov, ako vo vertikálnej, tak aj v horizontálnej spolupráci aby hodnota domáceho produktu bol zvýšená.


            Infraštruktúra a digitálna dostupnosť

            Jedna z možností ako zatraktívniť vidiek mladým ľudom je zabezpečiť jeho dostupnosť. Verejná doprava a cesty sú nevyhnutným krokom  pre mobilitu ľudí na vidieku.  Súkromný sektor potrebuje pre svoje investície dostupnosť, aby nemali potrebu ostávať len vo veľkomestách.

5.Žiadame nárast verejných a súkromných investícií do rozšírenia infraštruktúry, ktorá by spájala vidiecke oblasti a zabezpečil sa tým rovnocenný prístup k verejným službám a k podpore podnikania.

6.Na zníženie priepasti medzi mestským a vidieckym životom, žiadame rozvoj digitalizácie, aby sa predišlo ďalšiemu prehlbovaniu medzigeneračných rozdielov v používaní digitálnych nástrojov, prostredníctvom finančnej podpory, dobrovoľníctva a sieťovania. 


            Dostupnosť a kvalita služieb

            Na vidieku je badateľný rozdiel medzi kvalitou a dostupnosťou služieb. Služby ako zdravotníctvo, vzdelanie a sociálny systém, administratíva sú koncentrované v mestách Európy, čo spôsobuje rozdielny prístup. Možnosti, ktoré by uspokojili potreby mladých ľudí sú nedostatočné. Verejným inštitúciám chýba schopnosť napredovať a inovovať, čo je jedným z hlavných dôvodov odchodu mladých ľudí do miest. 

7.Žiadame, aby činitelia posilnili inštitúcie prostredníctvom dotácií, ktoré by posilnili sektor služieb ponukou kvalitných pracovných miest, čím by sa vidiek zatraktívnil a rozdiely medzi mestom a vidiekom by sa znížili.

8.Žiadame prijať zákony a usmernenia na zvýšenie vplyvu miestnych politík na regionálnu a národnú úroveň.


            Záujem a politické povedomie

            Veľa mladých ľudí nevidí potenciál v živote na vidieku a ich samotná aktivita je nedostatočná. Mladým ľuďom chýba viera v schopnosti spraviť zmenu a konať tak aby ich hlas bol vypočutý miestnymi činiteľmi . Väčšina mladých je zaangažovaných v oblasti športu a rekreácie, ale chýba záujem o občianske a politické veci. Tento nezáujem, neinformovanosť a pasivita mladých ľudí ich vedú k nečinnosti. 

9.Chceme, aby sa mladí ľudia viac zapájali do miestnej politiky a chceme zvýšenie podpory z  národnej a regionálnej úrovne. Tlak spoločnosti na mladých o zvýšenie svojho záujmu o politiku a veci verejné.

10.Žiadame  činiteľov na všetkých úrovniach  konať, hlavne zmenami v oblasti klimatických zmien, ľudských práv a slobôd, ktoré priamo ovplyvňujú mladé generácie.


            Ak chceme, zvyšovať kvalitu života na vidieku, zachovať svoju prírodu, svoje bohaté  tradície, skvalitnilo,  udržalo život na vidieku a  získalo čo najväčšiu potravinovú  sebestačnosť, tak je naozaj potrebné všestranne pomôcť  nášmu  vidieku a mladým žijúcim v ňom. Vyzývame preto všetky politické strany, aby si do svojich programov  zaradili aj problematiku mladých na vidieku. Pevne veríme, že spoločnými silami dokážeme obnoviť život na vidieku a dostaneme ho na porovnateľnú úroveň so štátmi v EÚ. Sme ochotní o tejto problematike diskutovať. 

Viac o našej práci sa môžete dozvedieť na:  https://www.facebook.com/OZ-Vidiecky-parlament-mladých-na-Slovensku-103085774512607/

Banská Bystrica  7. január  2020                                                               

                                                                                              

                                                                                                 V mene predsedníctva 

                                                                                                  Jakub Dvorský

                                                                                                  Predseda