Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni - analýzy

V rámci projektu Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni sa ukončilo 7 analýz. Aktuálne prebieha vyhodnotenie všetkých zistených problémov, potrieb a aktuálnych možností pri zamestnávaní 50+ v regióne BBSK. Projekt je financovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa. Projekt Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni realizuje Centrum vzdelávania neziskových organizácií (CVNO), so sídlom v Banskej Bystrici. Partnerom projektu je Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku (VIPA SK). Neformálnymi partnermi projektu sú MAS Hontiansko – Dobronivské partnerstvo, MAS Hontiansko - Novohradské partnerstvo a MAS Malohont.


Medzi výrazné slabé stránky cieľovej skupiny patria napr. aj nízka fyzická výkonnosť ľudí  50+, časté zdravotné problémy ľudí 50+, nedostatočné prispôsobenie sa zmenám/flexibilita a pod. Tieto slabé stránky vnímame ako kontext, nie ako problémy, ktoré je potrebné, resp. možné meniť. Ako problém skôr vnímame nedostatok vhodných pracovných príležitostí, ktoré zohľadňujú potreby a možnosti 50+. Cieľová skupina 50+ má totiž pre trh práce okrem slabých stránok aj pomerne veľa silných stránok ako napr. zodpovednosť a spoľahlivosť, pracovné skúsenosti ľudí  50+, stabilita, nízka fluktuácia a pod.  

Základným problémomjepretrvávajúce znevýhodnenie 50+ na trhu práce. 

Dôsledkami, ktoré sa prejavujú v prípade neriešenia problému sú -pretrvávajúca vysoká nezamestnanosť 50+, nevyužívaný potenciál 50+, zhoršujúca sa finančná situácia 50+ a rastúce finančné zaťaženie štátu.


Na základe analýzy východiskového stavu sme identifikovali viacero príčin, ktoré prispievajú k tomu že problém znevýhodnenia 50+ na trhu práce vznikol a pretrváva. Základnoupríčinoujechýbajúca spolupráca kľúčových regionálnych aktérov v oblasti zamestnávania 50+. Kľúčovými aktérmi v oblasti zamestnávania 50+ sú regionálni zamestnávatelia, samospráva, úrady práce,  regionálne inštitúcie v oblasti celoživotného vzdelávania, poskytovatelia kariérového poradenstva, zástupcovia cieľovej skupiny 50+. Chýba diskusia k danej téme. Regióny možným problémom v oblasti zamestnávania 50+ nepredchádzajú. Ak vznikne problém, kľúčoví aktéri ho riešia ad hoc a izolovane. 

V dôsledku chýbajúcej spolupráce a potrebnej diskusiiaktuálne politiky neriešia tému zamestnávania 50+, ako samostatný, špecifický problém. Tým pádom sa nahľadajú a nepodporujú ani nástroje, ktoré by problému znevýhodnenia 50+ na trhu práce predchádzali, resp. ho riešili. Absencia riešenia témy zamestnávania 50+ v politikách (na národnej  regionálne úrovni) prispieva knízkej úrovni zavádzania sociálnych inovácií do témy zamestnávania 50+, chýbajú motivujúce finančné nástroje pre podporu zamestnávania 50+, je málo príkladov dobrej praxe. 

Tým, že sa tejto téme nevenuje väčšia pozornosť (aj na národnej úrovni) nie sú celkom efektívne ani súčasné komunikačné nástroje úradov práce vo vzťahu k nezamestnaným 50+.  Podľa SWOT analýzy medzi problémy s vysokou váhou patrili nasledovné tvrdenia - politiky trhu práce  určené pre 50+   sú  všeobecné a nie šité na mieru, vyžadovalo by si to špeciálnejšiu aplikáciu  do praxe  vo viacerých  národných  projektoch  určených pre 50+,   komplikované tlačivá, 50+ nerozumejú formuláciám a skratkám. Pre skupinu 50+ je často neprekonateľná bariéra povypisovať všetky  tlačivá, formuláre, potvrdenia, ktoré vyžaduje  ÚPSVR.

Súčasne sa pod problém podpisuje aj  situácia v oblasti celoživotného vzdelávania v regióne -chýba metodika vzdelávania pre 50+, v dôsledku tohovzdelávacie inštitúcie nezohľadňujú špecifiká vzdelávania 50+. Súčasneje zlá dostupnosť informácii o vzdelávaní dospelých. Informácie sú zverejňované hlavne na internete, niektoré sú len na Úradoch práce. V dôsledku toho je celkovonízka účasť 50+ na vhodnom celoživotnom vzdelávaní. Pod vhodným vzdelávaním rozumieme vzdelávanie, ktoré zohľadňuje individuálne možnosti a potreby cieľovej skupiny pre trh práce. 

Ak vzdelávacie inštitúcie nevyužívajú vhodné nástroje, nezohľadňujú špecifiká vzdelávania 50+ a súčasne cieľová skupina nevie o vhodných kurzoch, vedie to knevhodnej kvalifikácii starších osôb pre trh práce

Okrem vhodného vzdelávaniachýba aj vhodné kariérové poradenstvo pre 50+

V dôsledku všetkých uvedených príčin  - 50+ nevyužívajú, resp. neponúkajú svoje silné stránky na trhu práce, 50+ majú obavy pustiť sa do podnikania a ponuka pracovných miest nezohľadňuje potreby a možnosti 50+.  A to bezprostredne spôsobuje základy problém  - pretrvávajúce znevýhodnenie 50+ na trhu práce.

Hierarchia vzťahov medzi príčinami, problémom a dôsledkami je zachytená v strome problémov. 

Strom problémov – Zamestnávanie 50+

Na dosiahnutie zmien uvedených z analýze cieľov je potrebné podchytiť všetky problémy identifikované v strome problémov.
Je vhodné aby na dosiahnutie základného cieľa - 50+ budú na trhu práce rovnocennejším partnerom - bolo zrealizovaných 5 základných stratégií (balíkov aktivít):

  • Partnerstvo a budovanie kapacít v oblasti zamestnávania 50+
  • Verejné politiky vnímavé k téme zamestnávanie 50+
  • Podporné nástroje na zlepšenie zamestnanosti 50+
  • Celoživotné vzdelávanie zohľadňujúce špecifiká 50+ a trhu práce   
  • Kariérové poradenstvo ako efektívny nástroj zamestnávania 50+   

Jednotlivé stratégie sú uvedené v analýze stratégií.


Analýza stratégií – Zamestnávanie 50+


Mgr. Danica Hullová 
Priložené fotografie