Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
Polirural-workshop-9_2_2021-Nitra-mesto_SPU

zápis a prezentácia zo 4. workshopu k príprave „Vízie pre atraktívnejší vidiek“ v rámci projektu POLIRURAL


V rámci aktivít projektu H2020 Polirural „Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People“  (https://polirural.eu) sa dňa 9.2.2021 uskutočnil online workshop k príprave „Vízie pre atraktívnejší vidiek“ s počtom 25 účastníkov. Úvod o projekte ako aj o úlohách pracovnej skupiny na Slovensku spolupracujúcej na „Vízii atraktívnejšieho vidieka“ prezentovala prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. z SPU v Nitre. Aby slovenská spoločnosť mohla napĺňať víziu zatraktívnenia vidieka je potrebná inkluzívnosť a participácia vidieckej populácie, výskumníkov, partnerov zo všetkých hospodárskych rezortov a tvorcov politík. Efektívne vidiecke politiky sa musia zameriavať na ľudí a ich budúcnosť. Výstupy pracovnej skupiny projektu Polirural sú zverejnené na webstránke https://atraktivnyvidiek.ska na konkrétne dokumenty odkazujú nasledujúce linky:

-         Analýza „Uplatňovanie politiky kvality EÚ na Slovensku“:https://atraktivnyvidiek.sk/clanok/hodnotiaca-sprava-uplatnovanie-politiky-kvality-eu-na-slovensku

-         Fórum „Diverzifikácia vidieckej ekonomiky“:https://atraktivnyvidiek.sk/forum/topic/diverzifikacia-vidieckej-ekonomiky

Prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. pripomenula účastníkom workshopu, že vítané sú všetky nové a podnetné príspevky do diskusných tematických skupín.

Zástupkyňa kontaktného bodu za Slovensko z Európskej siete pre rozvoj vidieka (ENRD) Mgr.Veronika Korčeková prezentovala prácu európskej tematickej skupiny zameranej na Dlhodobú víziu pre vidiek. Táto vízia je pripravená na najbližších 20 rokov, do roku 2040. ENRD je príspevková organizácia Európskej komisie a facilitátor Dlhodobej vízie rozvoja vidieka pre národnú úroveň. Dôraz kladie na dlhodobé vízie, ktoré sú založené na tom, čo považujú za dôležité ľudia z národnej a regionálnej úrovne a ktoré sú výsledkom participatívnych procesov. Do konca novembra 2020 poskytovala organizácia ENRD konzultácie v oblasti Dlhodobej vízie pre vidiek pre jednotlivé krajiny Európskej únie. Mgr. Veronika Korčeková skonštatovala, že Slovensko malo mnohých aktívnych záujemcov o konzultácie, čo ju veľmi teší. Európska komisia v súčasnosti  spracováva podnety z konzultácií z jednotlivých krajín. V období od decembra 2020 do konca januára 2021 boli organizované participatívne workshopy, na ktorých sa zúčastnili aj zástupcovia konzorcia Polirural, či Národnej siete rozvoja vidieka, miestne akčné skupiny a rôzne iné skupiny. Webová stránkahttps://www.enrd.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision_en  neustále prináša pre záujemcov nové informácie ako aj aktuality o prebiehajúcich podujatiach.

JUDr. Marieta Okenková, PhD. predstavila účastníkom workshopu „Trvalo-udržateľný potravinový systém“. Mal by to byť systém fungujúci na národnej úrovni, ktorý umožňuje zabezpečiť pre spoločnosť zdravé jedlo a vytvárať udržateľné diéty, ktoré sa orientujú na rastlinnú výrobu. Živočíšna výroba má viac negatívnych dopadov na životné prostredie ako rastlinná a vyžaduje si vyššie nároky na zdroje. Preto z hľadiska trvalej-udržateľnosti je pre potravinový systém efektívnejšia produkcia potravín založených na rastlinnej báze. Trvalo-udržateľný potravinový systém prispieva k plneniu globálnych cieľov trvalo-udržateľného rozvoja prijatých Organizáciou Spojených národov. Na splnenie cieľov na národnej úrovni má byť „Trvalo-udržateľný potravinový systém“ strategickou prioritou, ktorá však vyžaduje stabilnú pôdohospodársku politiku s dlhodobou víziou a plné využitie potenciálu vidieka. Dokument „Trvalo-udržateľný a odolný potravinový systém“ rieši aj aktuálne dopady globálnej pandémie COVID-19 na pôdohospodárstvo a vidiek. JUDr. Marieta Okenková, PhD. vyzvala účastníkov workshopu na zasielanie námetov, ktoré pomôžu vylepšiť a doplniť texu dokumentu. Všetky pripomienky sú vítané, pretože dosiaľ nebola nájdená žiadna štúdia, ktorá by riešila dopady pandémie COVID-19. Konkrétne dokumenty sú dostupné na nasledujúcich webových linkách:

- https://atraktivnyvidiek.sk/forum/topic/trvalo-udrzatelny-a-odolny-potravinovy-system

- https://atraktivnyvidiek.sk/forum/topic/diverzifikacia-vidieckej-ekonomiky

Ing. Monika Reiskupová, zástupkyňa z Odboru projektového a strategického riadenia z mesta Nitra vysvetlila účastníkom workshopu potreby diverzifikácie vidieckej ekonomiky. Diverzifikovaná ekonomika je zdrojom nových pracovných príležitostí založených na miestnych materiálnych a ľudských zdrojoch a vytvára možnosti dodatočných príjmov na vidieku. Rozvoj a zachovanie zamestnanosti je jedných z kľúčových prvkov udržania obyvateľstva na vidieku. Diverzifikácia ekonomických aktivít tvorí významnú súčasť politiky trvalo-udržateľného rozvoja vidieka.

Mgr. Monika Slaninová pripravila pre účastníkov workshopu interaktívny kvíz, v ktorom sa mohli vyjadriť k jednotlivým témam občianskej participácie a angažovanosti vo veciach verejných. K výsledkom kvízu vznikla krátka debata. V debate odzneli aj postrehy na predchádzajúce príspevky. Z hľadiska vytvárania pracovných pozícií na vidieku vyplynula potreba vzniku študijného odboru  „digitálny farmár“ . V súčasnosti nevidíme pokrok vo vidieckej spoločnosti v inováciách. Práve odborné vzdelávanie v digitálnych technológiách je správna cesta a umožní zatraktívnenie vidieka pre mladšiu generáciu.

Na debatu nadviazala predsedníčka VIPA SK Ing. Mária Behanovská prezentáciou o Občianskej angažovanosti a jej význame pre vidiecku spoločnosť. Predstavila rôzne druhy aktívneho občianstva ako aj efektívnu a koncepčnú spoluprácu s úradom Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti.

V záverečnej časti podujatia vznikla živá diskusia o problémoch zabezpečovania študentskej odbornej praxe, ktoré súvisia s nedostatkom odborníkov ako aj mnohých iných súčasných problémoch vidieka a negatívnych dopadoch ochorenia COVID-19 na vidiecku spoločnosť. Organizátori by sa radi poďakovali za podnetné diskusné príspevky Ing. A. Bánovskej zo ZOŠ Želovce, Ing. V. Oberhauserovi CSc., prof. Ing. Z. Palkovej, PhD. z SPU v Nitre, starostke obce Miklušovce Mgr. M. Čuchtovej, Mgr. Z. Csontos Šimoňákovej z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Ing. J. Mikušákovej, Ing. J. Garlíkovi, PhD. a Mgr. M. Kvakovi z VIPA SK.

Organizátor workshopu VIPA SK pozýva účastníkov ako aj iných záujemcov na nasledujúci workshop  v ktorom bude diskutované téma COVID-19 a atraktívneho vidieka. Predpokladaný termín podujatia je 18.2. 2021. Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
10. 02. 2021  LTVRA-ENRD-CP_Veronika-Korcekova750 kB [pdf]