Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Závery IX. Fóra VIPA SK

Nové  úlohy Vidieckeho parlamentu na roky 2016 - 2018

V tomto roku Vidiecky parlament na Slovensku organizoval Konferenciu pre mladých a  svoje dvojročné fórum, kde už po deviaty krát hodnotil svoju činnosť za posledné dva roky za účasti partnerských organizácií, zainteresovaných organizácii a odborníkov. Sumarizoval nové aktuálne úlohy na najbližšie dva roky. Zúčastnilo sa ho viac ako  100 účastníkov z celého Slovenska, zástupcov mládeže, mládežníckych parlamentov, pedagógov, odborných  pracovníkov z rôznych oblastiach, poľnohospodárstva, vidieckej agroturistiky i rôznych záujmových organizácii.

Účastníci pracovali v 4 pracovných skupinách, kde zhodnotili súčasný stav a formulovali aktuálne úlohy pre ďalšiu činnosť Vidieckeho parlamentu na Slovensku a partnerských organizácií.

Výsledky rokovania  jednotlivých pracovných skupín boli nasledovné :


1. Cesta mladých k Vidieckemu mládežníckemu parlamentu

Vidiek pre mladých znamená domov, prírodné krásy, zdroj živobytia, bližšie vzťahy medzi ľuďmi, bývanie. Vládne tam iná kvalita života, je to priestor na odreagovanie, priestor kde sa udržiavajú tradície, remeslá, folklór...

Radosti  a starosti mladých na vidieku

Radosti :Väčší pocit bezpečia, inšpirácia, zdravší životný štýl, čistejší vzduch, kontakt     s prírodou, so zvieratami.

Starosti:Menej príležitostí na trávenie voľného času, štrukturálna nezamestnanosť,  nedostatok prístupu k vymoženostiam mesta, tlaky na predaj pôdy, náročná manuálna práca, slabšia dostupnosť vzdelania, zamestnania a zdravotnej a sociálnej   starostlivosti, neefektívna doprava.

Naša ponuka pre iných mladých :Inšpirácia, skúsenosti, príklady dobrej praxe, vzory, know- how, sieťovanie


Úlohy pre mládež vidieka:

• Vidiecky mládežnícky parlament ako priestor pre naše príležitosti

• Portál ktorý bude propagovať aktivity mladých, kde bude možnosť zdieľania skúseností, vzájomnú pomoc pre organizácie a neformálne skupiny, diskusné fórum na zdieľanie skúseností, otázky, vzájomnú podporu, právnu pomoc

• Rozvíjať služby pre mladých

• Spolupráca na komunitnej, národnej úrovni – sieťovanie, perspektíva medzinárodnej. spolupráce

• Podpora občianskej spoločnosti, povedomia a angažovanosti

• Podpora sociálnej inklúzie


2. Čo môže dať slovenský vidiek Európe ?

Čo výnimočné máme oproti iným členským krajinám?

• Rozmanitosť prírody (chránené územia, genofond flóry a fauny, rôznorodosť vegetačných pásiem...)

• Pestrosť tradícií vychádzajúca z rôznych národnostných koreňov – Slovensko ako križovatka kultúr.

• Spoločné korene s inými kultúrami dávajú možnosť  historického bádania  a archeologického výskumu aj pre historikov ostatných krajín a pre hľadanie kauzality rozdielnosti a spoločných znakov vývoja.

• Relatívny dostatok kvalifikovanej vzdelanej pracovnej sily na vidieku  -  vysoký potenciál vo vzdelaných ľuďoch žijúcich na slovenskom vidieku.

V čom sme iní?

• Zlý príklad v tolerovaní korupcie.

• Neschopnosť maximalizovať využitie svojho potenciálu v ľudských a prírodných zdrojoch  a zrýchlene aktualizovať legislatívu pre reálne potreby.

Úlohy pre Vidiecky parlament pri medzinárodnej spolupráci

• Ponúknuť kvalitné služby, atrakcie a miestne vidiecke produkty pre zahraničných hostí s výnimočnými miestnymi charakteristikami a v dostupnej a zrozumiteľnej forme v medzinárodnom jazyku

• Slovensko má prebytok vzdelaných sociálnych pracovníkov, ktorí môžu byť vyslaní na prax po skončení školy do tretích – rozvojových krajín, ako forma pomoci

• V migračnej politike pomoc je potrebné vopred definovať - jej obsah a rozsah na základe odbornej sociálno-ekonomickej analýzy predpokladov integrovania imigrantov na Slovensku, ktoré budú spracované vo viacerých komisiách (vrátane odborníkov na arabistiku)

• Prijatiu limitovaného počtu imigrantov by malo predchádzať vytipovanie pre nich vhodných profesií zodpovedajúcich mentalite a zručnostiam a následne im uľahčiť proces integrácie do spoločnosti a zapojenie do pracovného procesu.


3. Vidiek – studnica energie a priestor pre relax

Pre Vidiecky parlament na Slovensku a jeho partnerov sú navrhované nasledovné úlohy pre ďalšie  riešenia s príslušnými organizáciami :

• Regionálny produkt VCR – identifikácia podľa spoločného znaku v SR  

• Audit kvality

• Nástroje financovania vidieka – legislatívne (zastaviť predaj kvalitnej ornej   poľnohospodárskej a lesnej  pôdy v chránených územiach na priemyselné účely)

• Podpora vidieckej dovolenky formou rekreačných poukazov (štátnou   dotáciou)

• Definovať teritoriálne územie vidieka

• Vzdelávanie a sieťovanie v CR

• Podpora miestnych produktov, remesiel

• Zladiť anomálie v legislatíve a zjednodušenie pre malých a stredných podnikateľov, farmárov  v VCR

• Riešenie problematiky vidieka a CR na jednom ministerstve (napr. Min. miestneho rozvoja a CR)

• Prílev financií do VUC na rozvoj vidieka

• Daň za ubytovanie – účelovo viazať na projekty v CR

• Podpora folklóru (zaradiť slovenský folklór do medzinárodnej organizácie CIOF /Unesco/)

• Zaradenie ďalších unikátnych pamiatok do UNESCO.


4. Výživné zrná pre trvalo udržateľnú budúcnosť

Rok 2016 bol OSN stanovený ako medzinárodný rok strukovín. Z tohto dôvodu sa aj navrhované úlohy týkali najmä strukovín, nakoľko aj u nás sa už prejavili  nedostatky v produkcii, ale i v spotrebe týchto významných potravinových zložiek.


Úlohy pre Vidiecky parlament  na Slovensku:

Podporovať zvýšenie produkcie a spotreby strukovín na Slovensku :

• Zvýšiť spotrebu strukovín na jedného obyvateľa podľa odporúčaní odborníkov na zdravú výživu (3,5 – 5,0 kg) a to zo súčasných dvoch kilogramov na osobu a rok aspoň na 3,5 kg/osoba/rok s uprednostnením vlastných zdrojov.

• Zvýšiť výmeru pestovania strukovín využiteľných pre výživu obyvateľstva, čím sa podporí zvýšenie úrodnosti pôdy, ako aj biodiverzity pestovaných plodín.

• Systémovými opatreniami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR motivovať pestovateľov k pestovaniu strukovín a tým obnoviť slovenskú potravinovú sebestačnosť a konkurencieschopnosť.

• Zjednodušiť platnú legislatívu na ľahšie a rýchlejšie využitie a spracovanie domácich surovín. 

• Podporovať propagáciu konzumácie a pestovania strukovín na úrovni regiónov prostredníctvom spoločenských organizácií.

• V školských zariadeniach zvýšiť spotrebu jedál zo strukovín.

 Odsúhlasené účastníkmi  26. novembra 2016 v Sliači