Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Závery VIII. Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku

Vážení aktívny občania, občianky predkladáme Vám výsledky rokovania VIII. Fóra  Vidieckeho parlamentu na Slovensku, ktoré sa konalo  17.-18. októbra 2014  v Krupine .

Súčasná nepriaznivá situácia v našej spoločnosti neprispieva  k zdravému životu občanov  a našou snahou je  pomenovať niektoré problémy a navrhnúť aj opatrenia na ich zmiernenie alebo vyriešenie. Mali sme na pamäti aj Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012-2016  a preto pevne veríme, že nami  navrhované oparenia neostanú bez povšimnutia a ich riešenia prispejú k zvýšeniu zamestnanosti na celom Slovensku.

Problémy s ktorými sa dennodenne stretávame sú  napr.: Nedostatočná etická a morálna výchova mládeže v spoločnosti. Nedostatočná vymožiteľnosť práva. Neustály odliv našich absolventov vysokých a stredných škôl do zahraničia. Vysoká nezamestnanosť a zároveň aj neochota pracovať na vidieku a v poľnohospodárstve. Nízka podpora zdravej výživy, napr. podpora školského mlieka a ovocia. Chýbajúca perspektívna, nemenná koncepcia rozvoja poľnohospodárstva vrátane fariem na dobu aspoň 20 rokov. Neustály úbytok ornej pôdy, ktorá sa  používa na výstavbu priemyslových objektov. Nevyužité a zarastené lúky a pasienky. Rozdrobenosť a nedostupnosť poľnohospodárskej pôdy. Rozbujnená štátna administratíva. Neustále zhoršovanie podmienok podnikania.

Už dlhé roky  úlohou Vidieckeho parlamentu  na Slovensku je zvyšovanie kvality života na vidieku. Spolupráca , morálne zásady, etika sú hodnoty, ktoré  nám nedovoľujú vrátiť sa späť. Podporujeme snahy  aktívnych občanov, ktorí  chcú čosi   po sebe zanechať pre budúce generácie.

Závery z rokovania VIII. Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku 17.-18.10.2014

Výstupy z pracovnej skupiny -  Ženy do voza aj do koča  II.

1.Problém:  Ženy často vykonávajú neplatenú prácu. Starostlivosť o  postihnuté deti, ZŤP občanov, seniorov...

Riešenie: Vytvoriť mechanizmus ohodnotenia neplatenej  práce  žien, túto prácu započítať  do odpracovaných rokov žien aj mužov v rovnakých životných situáciách pre sociálne zabezpečenie.

Počas obdobia materskej a rodičovskej dovolenky v prípade starostlivosti o odkázanú osobu, stanoviť  pri výpočte dôchodku - priemerný mzdový bod národného hospodárstva.

2.Problém: Slabá informovanosť  o zosúlaďovaní rodinného  a pracovného života.

Riešenie: Podporiť projekty na zvýšenie rodinného a pracovného života

spoluprácu vidieckych  MVO pre vytváranie  sietí a partnerstiev v tejto oblasti s obcami, podnikateľmi a inými záujmovými združeniami a organizáciami

3.Problém: Ženy sa málo zapájajú do verejného života

Riešenie: Vytvorenie  podmienok pre  zapojenie  žien do verejného života

4.Problém: Nikto nerieši potreby žien, mužov  na materskej a rodičovskej dovolenke

Riešenie: Pilotný projekt „ Rodina  a práca“ rozhodnutie MPSV a R, odboru RR a RP

implementovať a viesť diskusiu o potrebách rodičov  na materskej  a  rodičovskom príspevku, zapojiť   širšiu cieľovú skupinu , ktorá neobmedzuje zapojenie len sociálne vylúčené skupiny občanov( málo vzdelané ženy )alebo  vzdelané ženy  veková skupina nad 29 rokov. Impulz obciam a mestám poskytnúť priestory na vytvorenie nových pracovných miest, starostlivosť o všetky deti

Výstupy z pracovnej skupiny -  Postavenie mladých ľudí v spoločnosti

Mládežnícka politika a práca s mládežou na miestnej a regionálnej úrovni

Mladí ľudia z vidieka, sú aktívni, zapájajú sa do rôznych dobrovoľníckych a voľno-časových aktivít (darcovstvo krvi, pomoc ostatným, organizovaním rôznych podujatí pre svojich rovesníkov, venujú sa športu a umeleckým činnostiam a i.).

Mladí ľudia si uvedomujú ich vlastné potreby pre aktívne a efektívne využívanie ich voľného času v mieste ich bydliska. Nie sú spokojní s tým, že jediná možnosť je návšteva pohostinského zariadenia. Uvítali by viac športovísk, kultúrnych podujatí a priestor pre neformálne stretávanie sa.

Mladí ľudia poznajú žiacke školské rady a mládežnícke parlamenty. Vo väčšine prípadov však tieto  sú zriadené formálne a podieľajú sa len na organizovaní podujatí pre rovesníkov. Mladí ľudia nevnímajú mládežnícke parlamenty ako svoje reprezentatívne orgány (školy/mesta/regiónu), ktoré majú zbierať požiadavky a podnety od ostatných mladých ľudí a postupovať ich autoritám (riaditeľ/pedagóg/zástupcovia samospráv).

Mladí ľudia vnímajú samy seba ako jednotlivcov, čo vyúsťuje v pocit, že jednotlivec nič nemôže zmeniť a ich hlas nie je dôležitý a nezaváži pri rozhodovaní o oblastiach, ktoré sa týkajú ich života.

Kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský život

Najvyššia miera nezamestnanosti  (45,10%) bola u absolventov poľnohospodársko-lesníckych a veterinárnych odborov.

Pre mladých ľudí na Slovensku, študentov  na strednej škole, je dôležité prepojenie školského vzdelávania ako základného praktického rámca, ktorý musí byť doplnený praktickými zručnosťami z povinnej praxe u zamestnávateľov. Povinná prax musí byť zabezpečená partnerstvom medzi školou a firmami, prípadne podnikateľmi  v konkrétnom regióne. Povinná prax môže takýmto spôsobom zvýšiť zamestnanosť a využívanie zdrojom na zamestnávanie mladých ľudí do 29 rokov.

Mladí ľudia identifikovali, že je potrebné neustále zvyšovať informovanosť a možnosti kariérneho poradenstva v príprave na povolanie (ako napísať životopis, príprava na pracovný pohovor a i.). Informácie pre mladých ľudí musia byť zo všetkých oblastí ich života a záujmov podané zrozumiteľnou formou a prostriedkami (sociálne siete, online portály, osobné stretnutia, konzultácie a i.).

Mladí ľudia pre vhodné uplatnenie sa na trhu práce v rámci ich získanej kvalifikácie potrebujú podporu pri získavaní praktických zručností v oblasti kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie.

V tejto oblasti je potrebné:

1.Podporovať vytváranie možnosti pre mladých ľudí, aby mohli zmysluplne využívať svoj voľný čas (športoviská, kultúrne podujatia a i.)

2.Podporovať žiacke školské rady a mládežnícke parlamenty v ich činnosti ako reprezentačných orgánov, ktoré zastupujú mladých ľudí z regiónu.

3.Podporovať prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania pri zabezpečovaní povinnej praxe počas prípravy na budúce povolanie a spoločenský život. Povinná prax môže byť zabezpečená partnerstvom školy a firiem/podnikateľov z regiónu. Absolvovanie povinnej praxe môže prispieť k zvýšeniu vzťahu mladých ľudí k regiónu, z ktorého pochádzajú.

4.Podporovať informovanosť mladých ľudí v oblastiach, ktoré sú dôležité pre ich zdravý vývoj (napr. vzťah k rodnému regiónu, pôde, zdravej výžive a i.) v adekvátnej forme a jazykom mladých ľudí.

5.Absolventi by mali odpracovať minimálne 5 rokov na Slovensku po ukončení vysokoškolského štúdia hradeného zo štátnych zdrojov.

6.Podporovať štúdium znevýhodnených mladých ľudí vo vzdialenejších mestách/regiónoch prostredníctvom štipendií.

Výstupy z pracovnej skupiny -  Životné prostredie

1.Problém: Slabá zapojenosť obyvateľstva do triedeného zberu

Riešenia: Osveta prostredníctvom škôl, propagácia separovaného zberu v domácnostiach cez rôzne  akcie  - vydanie zberového kalendára s vyznačenými spôsobmi zberu (zberový kalendár ) do každej domácnosti.

2. Problém : Vyhadzovanie funkčných vecí, ktoré sú len morálne opotrebované alebo nadbytočné v domácnosti, čím sa zvyšuje objem komunálneho odpadu.

Riešenie: Poskytnutie týchto vecí sociálne slabším rodinám  prostredníctvom zberových dvorov( za cenu skladových nákladov)

3.  Problém:  Vznik a odstraňovanie čiernych skládok(opustený odpad )

Riešenie: Zvýšiť trestno – právnu zodpovednosť pôvodcu čiernej skládky , jednoznačne definovať zodpovednosť za likvidáciu čiernej skládky (majiteľ pozemku VS,  obec)

4. Problém : Škodlivé strešné krytiny ( eternit ). Ľudia musia platiť za  odstránenie a odvoz  eternitových   striech, náklady na novú krytinu sú rovnaké ( (demontáž a odvoz)

Riešenie: Nastaviť benefity pre majiteľov takýchto krytín na výmenu krytiny

Výstupy z pracovnej  skupiny -  Medzinárodný rok rodinných fariem vo svete

1.Problém : Súčasná legislatíva je veľmi  komplikovaná, často krát aj  vzájomne  protirečivá a nezohľadňuje podmienky malých a začínajúcich farmárov.

Riešenie : Potrebné  zjednodušiť a diferencovať v súčasnosti platnú legislatívu pre rôzne úrovne potravinárskych podnikov a farmárov, vrátane začínajúcich.

Zodpovedné : MPRV  SR

2.Problém : Málo slovenských výrobkov  na trhu .

Riešenie: Za účelom  podpory našich výrobcov a spracovateľov je potrebné  presadzovanie predaj slovenských potravinárskych výrobkov na našom trhu , a to minimálne 50 % výrobkov vo všetkých obchodných reťazcoch.

Zodpovedné : MPRV  SR a Ministerstvo vnútra SR

3.Problém : Málo efektívny predaj farmárskych výrobkov .

Riešenie :  Za účelom efektívnejšieho predaja farmárskych výrobkov, ich propagácie a aj zabezpečenia ich čerstvosti a aj záruky kvality výrobku od konkrétneho výrobcu je potrebné podporovať realizáciu farmárskych trhov a predaj produktov z regiónu v každom okresnom meste, alebo aj v strediskových obciach. Pritom treba vytvoriť podmienky na zabezpečenie všetkých zdravotno -  bezpečnostných i hygienických   požiadaviek.

Zodpovedné : MPRV  SR

4.Problém : Neexistuje  ucelená  dostupná informácia ako v jednotlivých štátoch  EU  štát pomáha poľnohospodárskemu sektoru a rodinným farmám.

Riešenie:  Vypracovať štúdiu foriem priamej a aj nepriamej pomoci štátu poľnohospodárskym podnikom a farmárom v Európskej únii a navrhnúť dostupné možné formy priamej a aj nepriamej pomoci na naše podmienky, ako aj spôsob ich realizácie.

Zodpovedné : MPRV  SR a VUEPP

5. Problém : Nezáujem  a  obavy   začať pracovať  v poľnohospodárstve aj dôvodov sociálneho zabezpečenia.

Riešenie:   Za účelom zvýšenia záujmu o prácu v poľnohospodárstve a aj na farmách je potrebné legislatívnou formou   zabezpečiť výrazné  a individuálne odstupňovanie zásluhovosti systému sociálneho zabezpečenia (diferencovať prispievateľa od poberateľa nárokovateľných dávok. 

Zodpovedné :  MPSVaR   SR

6.Problém:  Likvidačný poplatok za likvidáciu živočíšneho odpadu ( kafiléria ) . Ceny za likvidáciu živočíšneho odpadu v kafilérii sú pre farmárov neúnosné a zabraňujú rozvoju živočíšnej výroby.

Riešenie: Je potrebné, aby rezort životného prostredia legislatívne zabezpečil bezplatnú likvidáciu odpadu živočíšneho pôvodu a eliminoval tak rizika  ohrozujúce životné prostredie .

Zodpovedné : MŽP  SR a MPRV  SR

7. Problém:  Kurzy pre farmárov , kvalita , dostupnosť , uznateľnosť.

Riešenie:   Zmapovať súčasné akreditované kurzy pre farmárov a ich poskytovateľov. Zároveň je potrebné nastavenie systému kvality v rámci vzdelávania farmárov a vytváranie základných štandardov v oblasti vzdelávania farmárov.

Zodpovedné :  MPRV  SR a MŠVVŠ  SR

8.  Problém: Nedostatočná sebestačnosť  na vidieku v službách a v kultúre.

Riešenie:  Priebežne a systematicky v každej väčšej obci  vytvárať  podmienky na sebestačnosť vidieka v oblasti sociálnych a kultúrnych služieb a tak zlepšovať  kvalitu žitia na vidieku aj pre mladých ľudí. Podporiť tradičné remeslá i kultúrne tradície.

Zodpovedné :  MPRV  SR,  MPSVaR  SR

9. Problém: Nezdravá  výživa obyvateľov 

Riešenie:  Celoštátna a trvalá  podpora propagácie zdravej výživy a zdravého stravovania sa s dôrazom na zdravé a bezpečné domáce čerstvé potraviny. Pritom treba presadzovať  podporu miestnych a regionálnych špecialít.  Hľadanie aj projektovej podpory a odskúšanie pilotného projektu aspoň na jednej škole v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania.

Zodpovedné :  MZ  SR, MŠVVŠ  SR   a MPRV  SR

10. Problém: Majetok  občanov, farmárov,  podnikateľov  vystavený   rôznym rizikám

Riešenie :  Ochranu majetku, vrátane fariem a poľnohospodárskych plodov a zariadení, od cudzích ľudí, ako aj od lesnej zveri, je potrebné zabezpečiť účinnejšími legislatívnymi i poriadkovými službami ako je tomu doposiaľ.

Zodpovedné :  MV SR

Odsúhlasené účastníkmi

v Krupine 18.októbra 2014