Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Závery VIII. Fóra VIPA SK

Vážení aktívny občania, občianky 

Dovoľte, aby sme Vás informovali o  výsledkoch rokovania VIII. Fóra  Vidieckeho parlamentu na Slovensku, ktoré sa konalo  17.-18. októbra 2014  v Krupine a požiadali Vás o pomoc pri odstraňovaní načrtnutých problémov a pri  realizácii  týchto uvedených  aj ďalších vhodných opatrení k zlepšeniu kvality  života nás všetkých.

Súčasná nepriaznivá situácia v našej spoločnosti neprispieva  k zdravému životu občanov  a našou snahou je  pomenovať niektoré problémy a navrhnúť aj opatrenia na ich zmiernenie alebo vyriešenie. Mali sme na pamäti aj Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012-2016  a preto pevne veríme, že nami  navrhované oparenia neostanú bez povšimnutia a ich riešenia prispejú k zvýšeniu zamestnanosti na celom Slovensku.


Problémy s ktorými sa dennodenne stretávame sú  napr.:

• Nedostatočná etická a morálna výchova mládeže v spoločnosti.

• Nedostatočná vymožiteľnosť práva.

• Neustály odliv našich absolventov vysokých a stredných škôl do zahraničia.

• Vysoká nezamestnanosť a zároveň aj neochota pracovať na vidieku a v poľnohospodárstve.

• Nízka podpora zdravej výživy, napr. podpora školského mlieka a ovocia.

• Chýbajúca perspektívna, nemenná koncepcia rozvoja poľnohospodárstva vrátane fariem na dobu aspoň 20 rokov.

• Neustály úbytok ornej pôdy, ktorá sa  používa na výstavbu priemyslových objektov.

• Nevyužité a zarastené lúky a pasienky.

• Rozdrobenosť a nedostupnosť poľnohospodárskej pôdy.

• Rozbujnená štátna administratíva.

• Neustále zhoršovanie podmienok podnikania.

Už dlhé roky  úlohou Vidieckeho parlamentu  na Slovensku je zvyšovanie kvality života na vidieku. Spolupráca, morálne zásady, etika sú hodnoty, ktoré  nám nedovoľujú vrátiť sa späť. Podporujeme snahy  aktívnych občanov, ktorí  chcú čosi   po sebe zanechať pre budúce generácie.Závery z rokovania VIII. FóraVidieckeho parlamentu na Slovensku 17.-18.10.2014


 Výstupy z pracovnej skupiny -  Ženy do voza aj do koča  II.


1.Problém:  Ženy často vykonávajú neplatenú prácu. Starostlivosť o  postihnuté deti, ZŤP občanov, seniorov...

Riešenie:Vytvoriť mechanizmus ohodnotenia neplatenej  práce  žien, túto prácu započítať  do odpracovaných rokov žien aj mužov v rovnakých životných situáciách pre sociálne zabezpečenie.

Počas obdobia materskej a rodičovskej dovolenky v prípade starostlivosti o odkázanú osobu, stanoviť  pri výpočte dôchodku - priemerný mzdový bod národného hospodárstva.


2.Problém: Slabá informovanosť  o zosúlaďovaní rodinného  a pracovného života.

Riešenie:Podporiť projekty na zvýšenie rodinného a pracovného života, spoluprácu vidieckych  MVO pre vytváranie  sietí a partnerstiev v tejto oblasti s obcami, podnikateľmi a inými záujmovými združeniami a organizáciami.


3.Problém: Ženy sa málo zapájajú do verejného života

Riešenie:Vytvorenie  podmienok pre  zapojenie  žien do verejného života


4.Problém: Nikto nerieši potreby žien, mužov  na materskej a rodičovskej dovolenke

Riešenie:Pilotný projekt „ Rodina  a práca“ navrhnutý  MPSVR SR, odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí implementovať v praxi. Viesť diskusiu o potrebách rodičov  na materskej dovolenke  a  rodičovskom príspevku. Zapojiť   širšiu cieľovú skupinu, ktorá neobmedzuje len zapojenie sociálne vylúčené skupiny občanov( málo vzdelané ženy, mladých, nezamestnaných... ) alebo  vzdelané ženy len vo vekovej skupine nad 29 rokov a pod.. Projekt dáva Impulz obciam a mestám poskytnúť priestory na vytvorenie nových pracovných miest, starostlivosť o všetky deti.


Výstupy z pracovnej skupiny -  Postavenie mladých ľudí v spoločnosti

Mládežnícka politika a práca s mládežou na miestnej a regionálnej úrovni.

Mladí ľudia z vidieka, sú aktívni, zapájajú sa do rôznych dobrovoľníckych a voľno-časových aktivít (darcovstvo krvi, pomoc ostatným, organizovaním rôznych podujatí pre svojich rovesníkov, venujú sa športu a umeleckým činnostiam a i.).

Mladí ľudia si uvedomujú ich vlastné potreby pre aktívne a efektívne využívanie ich voľného času v mieste ich bydliska.

1.Problém: Nie sú spokojní s tým, že jediná možnosť je návšteva pohostinského zariadenia. Uvítali by viac športovísk, kultúrnych podujatí a priestor pre neformálne stretávanie sa.


2.Problém: Mladí ľudia poznajú žiacke školské rady a mládežnícke parlamenty. Vo väčšine prípadov však tieto  sú zriadené formálne a podieľajú sa len na organizovaní podujatí pre rovesníkov. Mladí ľudia nevnímajú mládežnícke parlamenty ako svoje reprezentatívne orgány (školy/mesta/regiónu), ktoré majú zbierať požiadavky a podnety od ostatných mladých ľudí a postupovať ich autoritám (riaditeľ/pedagóg/zástupcovia samospráv).


3.Problém:  Mladí ľudia vnímajú samy seba ako jednotlivcov, čo vyúsťuje v pocit, že jednotlivec nič nemôže zmeniť a ich hlas nie je dôležitý a nezaváži pri rozhodovaní o oblastiach, ktoré sa týkajú ich života.


Kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský život

4.Problém:Najvyššia miera nezamestnanosti (45,10%) bola u absolventov poľnohospodársko-lesníckych a veterinárnych odborov.


5.Problém:  Pre mladých ľudí na Slovensku, študentov  na strednej škole, je dôležité prepojenie školského vzdelávania ako základného praktického rámca, ktorý musí byť doplnený praktickými zručnosťami z povinnej praxe u zamestnávateľov. Povinná prax musí byť zabezpečená partnerstvom medzi školou a firmami, prípadne podnikateľmi  v konkrétnom regióne. Povinná prax môže takýmto spôsobom zvýšiť zamestnanosť a využívanie zdrojom na zamestnávanie mladých ľudí do 29 rokov.


6.Problém:Mladí ľudia identifikovali, že je potrebné neustále zvyšovať informovanosť a možnosti kariérneho poradenstva v príprave na povolanie (ako napísať životopis, príprava na pracovný pohovor a i.). Informácie pre mladých ľudí musia byť zo všetkých oblastí ich života a záujmov podané zrozumiteľnou formou a prostriedkami (sociálne siete, online portály, osobné stretnutia, konzultácie a i.).


7.Problém:  Mladí ľudia pre vhodné uplatnenie sa na trhu práce v rámci ich získanej kvalifikácie potrebujú podporu pri získavaní praktických zručností v oblasti kľúčových

Kompetencií pre celoživotné vzdelávanie.

V tejto oblasti je potrebné:

Riešenie:1.Podporovať vytváranie možnosti pre mladých ľudí, aby mohli zmysluplne využívať svoj voľný čas (športoviská, kultúrne podujatia a i.)

Riešenie:2.Podporovať žiacke školské rady a mládežnícke parlamenty v ich činnosti ako reprezentačných orgánov, ktoré zastupujú mladých ľudí z regiónu.

Riešenie:3.Podporovať prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania pri zabezpečovaní povinnej praxe počas prípravy na budúce povolanie a spoločenský život. Povinná prax môže byť zabezpečená partnerstvom školy a firiem/podnikateľov z regiónu. Absolvovanie povinnej praxe môže prispieť k zvýšeniu vzťahu mladých ľudí k regiónu, z ktorého pochádzajú.

Riešenie:4.Podporovať informovanosť mladých ľudí v oblastiach, ktoré sú dôležité pre ich zdravý vývoj (napr. vzťah k rodnému regiónu, pôde, zdravej výžive a i.) v adekvátnej forme a jazykom mladých ľudí.

Riešenie:5.Absolventi by mali odpracovať minimálne 5 rokov na Slovensku po ukončení vysokoškolského štúdia hradeného zo štátnych zdrojov.

Riešenie:6.Podporovať štúdium znevýhodnených mladých ľudí vo vzdialenejších mestách/regiónoch prostredníctvom štipendií.


Výstupy z pracovnej skupiny -  Životné prostredie


1.Problém: Slabá zapojenosť obyvateľstva do triedeného zberu

Riešenia:Osveta prostredníctvom škôl, propagácia separovaného zberu v domácnostiach cez rôzne  akcie  - vydanie zberového kalendára s vyznačenými spôsobmi zberu (zberový kalendár ) do každej domácnosti.


2. Problém : Vyhadzovanie funkčných vecí, ktoré sú len morálne opotrebované alebo nadbytočné v domácnosti, čím sa zvyšuje objem komunálneho odpadu.

Riešenie:Poskytnutie týchto vecí sociálne slabším rodinám  prostredníctvom zberových dvorov ( za cenu skladových nákladov)


3.  Problém:  Vznik a odstraňovanie čiernych skládok(opustený odpad )

Riešenie:Zvýšiť trestno–právnu zodpovednosť pôvodcu čiernej skládky, jednoznačne definovať zodpovednosť za likvidáciu čiernej skládky (majiteľ pozemku VS,  obec)


4. Problém : Škodlivé strešné krytiny ( eternit ). Ľudia musia platiť za  odstránenie a odvoz  eternitových   striech, náklady na novú krytinu sú rovnaké ( (demontáž a odvoz)

Riešenie:Nastaviť benefity pre majiteľov takýchto krytín na výmenu krytiny.


Výstupy z pracovnej  skupiny-Medzinárodný rok rodinných fariem vo svete


1.Problém: Súčasná legislatíva je veľmi  komplikovaná, často krát aj  vzájomne  protirečivá a nezohľadňuje podmienky malých a začínajúcich farmárov.

Riešenie:Potrebné  zjednodušiť a diferencovať v súčasnosti platnú legislatívu pre rôzne úrovne potravinárskych podnikov a farmárov, vrátane začínajúcich.

Zodpovedné : MPRV  SR


2.Problém: Málo slovenských výrobkov  na trhu .

Riešenie:Za účelom  podpory našich výrobcov a spracovateľov je potrebné  presadzovanie predaj slovenských potravinárskych výrobkov na našom trhu , a to minimálne 50 % výrobkov vo všetkých obchodných reťazcoch.

Zodpovedné : MPRV  SR a Ministerstvo vnútra SR


3.Problém: Málo efektívny predaj farmárskych výrobkov .

Riešenie:  Za účelom efektívnejšieho predaja farmárskych výrobkov, ich propagácie a aj zabezpečenia ich čerstvosti a aj záruky kvality výrobku od konkrétneho výrobcu je potrebné podporovať realizáciu farmárskych trhov a predaj produktov z regiónu v každom okresnom meste, alebo aj v strediskových obciach. Pritom treba vytvoriť podmienky na zabezpečenie všetkých zdravotno-bezpečnostných i hygienických   požiadaviek.

Zodpovedné : MPRV  SR


4.Problém: Neexistuje  ucelená  dostupná informácia ako v jednotlivých štátoch  EU  štát pomáha poľnohospodárskemu sektoru a rodinným farmám.

Riešenie:Vypracovať štúdiu foriem priamej a aj nepriamej pomoci štátu poľnohospodárskym podnikom a farmárom v Európskej únii a navrhnúť dostupné možné formy priamej a aj nepriamej pomoci na naše podmienky, ako aj spôsob ich realizácie.

Zodpovedné : MPRV  SR a VUEPP


5. Problém: Nezáujem  a  obavy   začať pracovať  v poľnohospodárstve aj dôvodov sociálneho zabezpečenia.

Riešenie:  Za účelom zvýšenia záujmu o prácu v poľnohospodárstve a aj na farmách je potrebné legislatívnou formou   zabezpečiť výrazné  a individuálne odstupňovanie zásluhovosti systému sociálneho zabezpečenia (diferencovať prispievateľa od poberateľa nárokovateľných dávok. 

Zodpovedné :  MPSVR   SR


6.Problém:  Likvidačný poplatok za likvidáciu živočíšneho odpadu (kafiléria). Ceny za likvidáciu živočíšneho odpadu v kafilérii sú pre farmárov neúnosné a zabraňujú rozvoju živočíšnej výroby.

Riešenie:Je potrebné, aby rezort životného prostredia legislatívne zabezpečil bezplatnú likvidáciu odpadu živočíšneho pôvodu a eliminoval tak rizika  ohrozujúce životné prostredie .

Zodpovedné : MŽP  SR a MPRV  SR


7. Problém:  Kurzy pre farmárov , kvalita , dostupnosť , uznateľnosť.

Riešenie: Zmapovať súčasné akreditované kurzy pre farmárov a ich poskytovateľov. Zároveň je potrebné nastavenie systému kvality v rámci vzdelávania farmárov a vytváranie základných štandardov v oblasti vzdelávania farmárov.

Zodpovedné :  MPRV  SR a MŠVVŠ  SR


8.  Problém: Nedostatočná sebestačnosť  na vidieku v službách a v kultúre.

Riešenie:  Priebežne a systematicky v každej väčšej obci  vytvárať  podmienky na sebestačnosť vidieka v oblasti sociálnych a kultúrnych služieb a tak zlepšovať  kvalitu žitia na vidieku aj pre mladých ľudí. Podporiť tradičné remeslá i kultúrne tradície.

Zodpovedné :  MPRV  SR,  MPSVR SR


9. Problém: Nezdravá  výživa obyvateľov 

Riešenie:  Celoštátna a trvalá  podpora propagácie zdravej výživy a zdravého stravovania sa s dôrazom na zdravé a bezpečné domáce čerstvé potraviny. Pritom treba presadzovať  podporu miestnych a regionálnych špecialít.  Hľadanie aj projektovej podpory a odskúšanie pilotného projektu aspoň na jednej škole v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania.

Zodpovedné :  MZ  SR, MŠVVŠ  SR   a MPRV  SR


10. Problém: Majetok  občanov, farmárov,  podnikateľov  vystavený   rôznym rizikám

Riešenie:Ochranu majetku, vrátane fariem a poľnohospodárskych plodov a zariadení, od cudzích ľudí, ako aj od lesnej zveri, je potrebné zabezpečiť účinnejšími legislatívnymi i poriadkovými službami ako je tomu doposiaľ.

Zodpovedné :  MV SR


Závery z rokovania VIII. Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku  boli odsúhlasené účastníkmi/účastníčkami v Krupine dňa 18.októbra 2014.

Za správnosť: Mária Behanovská, predsedníčka  Vidieckeho parlamentu na Slovensku