Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
1696920827387

Závery z konferencie “Spolupráca krajín stredoeurópskeho regiónu vo vidieckej turistike“ prijaté účastníkmi konferencie

 

 

 

          V dňoch 9.-11. októbra 2023 sa uskutočnila v Lesnici na Pieninách konferencia pod názvom „Spolupráca krajín stredoeurópskeho regiónu vo vidieckej turistike“, ktorú organizoval Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky /SZVTA/, pod záštitou MPRV SR a v spolupráci so SPU v Nitre a VIPA na Slovensku. Konferencia sa niesla v duchu motta  „Prosperujúci vidiek - silný štát“. Cestovný ruch musel v posledných rokoch čeliť mnohým náročným situáciám, ako pandémia Covid19, prudký nárast cien energií, potravín, vojna na Ukrajine. Tieto okolnosti viedli k nedostatku pracovných síl v zariadeniach turizmu. Cieľom konferencie bolo vyhodnotiť súčasné podmienky a možnosti podnikania vo vidieckej turistike v krajinách stredoeurópskeho regiónu, výmena skúseností, vytvorenie medzirezortnej spolupráce na podporu rozvoja slovenského vidieka s cieľom podporiť vytváranie nových pracovných príležitostí. Konferencia bola určená pre podnikateľov vo vidieckom cestovnom ruchu, starostov, pedagógov, členov MAS, OOCR, KOCR, samosprávne kraje a ďalšie organizácie. Na konferencii vystúpili domáci a zahraniční lektori ako Ing. Martin Kováč, štátny tajomník MPRV SR, Ing. Klaus Ehrlich generálny sekretár Európskeho zväzu vidieckej  turistiky RURAL TOUR zo Španielska, Mgr. Marek Harbuľák prezident ZCR SR, JUDr. Marieta Okenková PhD zo SPU v Nitre a ďalší lektori. Organizátori pripravili podklad pre diskusiu na Okrúhly stôl v podobe téz, ktoré inventarizujú súčasný stav podmienok práce a života ľudí na slovenskom vidieku a vychádzajú zo sociologických prác bývalého VÚEPP v Bratislave. Na konferencii bol predstavený projekt poradenstva COSME, ktorý organizuje RURAL TOUR pre európskych podnikateľov vo vidieckej turistike.

Súčasťou konferencie bola aj odborná exkurzia do zariadení vidieckej turistiky na Pieninách, splav po rieke Dunajec, návšteva cezhraničného regiónu v Poľsku a prehliadka iných  atrakcií pre turistov. Pieniny patria medzi najatraktívnejšie miesta pre vidiecku turistiku na Slovensku, preto organizátori zvolili toto miesto predovšetkým pre záujemcov zo severovýchodného Slovenska na výmenu skúsenosti a takto  zatraktívnenie prírodných krás pre domácich a zahraničných turistov. Konferencia bola v poradí už tretie úspešné tohoročné informačné podujatie MPRV SR po Zvolene a Trenčíne organizované v spolupráci s Vidieckym parlamentom na Slovensku a SPU v Nitre.

 

Odporúčania pre príslušné štátne orgány

 

1.  Vytvoriť medzirezortnú trvalú komisiu alebo Radu vlády pod gesciou MPRV SR zloženú zo zástupcov MD SR, MŽP SR, MK SR, MF SR, MIRRI SR, ÚV SR a iných rezortov za účelom koordinácie podporných aktivít na oživenie podnikania na slovenskom vidieku. Podporujeme vytvorenie pozície podpredsedu vlády SR pre vidiek. Účastníci konferencie podporujú aj návrh vytvorenia osobitného Ministerstva pre cestovný ruch a šport SR.

 

2. Rozhodujúci význam v krízových situáciách zohráva pôdohospodárstvo, ktoré zabezpečuje výživu obyvateľstva. Prostredím poľnohospodárskej výroby a lesníctva je vidiek, ktorý má nezastupiteľné miesto. Dlhodobo pociťujeme absenciu jasnej a záväznej vízie pre obnovenie potravinovej bezpečnosti, ktorá by sa realizovala vo všetkých verejných politikách. Vítame návrh Vízie pre atraktívnejší vidiek do roku 2030 vypracovaný SPU v Nitre a VIPA na Slovensku, ako aj rozpracovanie obehového biohospodárstva z dielne MPRV SR.

 

3. Venovať sústavnú pozornosť podpore cestovného ruchu a ekosystémových služieb na Slovensku ako spôsobu vyrovnávania regionálnych rozdielov, vytváraním nových pracovných príležitosti na slovenskom vidieku a zamedziť tak odchodu mladých ľudí z vidieka do miest a zahraničia.

 

4. Nakoľko súčasná úroveň potravinovej sebestačnosti Slovenska je dlhodobo nízka je potrebné venovať prioritnú pozornosť finančnej a legislatívnej podpore pre pôdohospodárstvo a vidiecke regióny, aby sa zlepšila situácia regionálnej ekonomiky. Vhodným nástrojom je legislatívne ukotvenie pravidiel pre vznik regionálnych odbytových združení.

 

5. Významný príspevok k vidieckej ekonomike prinesie aj rozvoj agroturistiky a vidieckeho cestovného ruchu, ochrana kultúrneho dedičstva a dobudovanie dopravnej infraštruktúry, čo prispeje k zlepšeniu infraštruktúry vidieka, vrátane podpory zamestnanosti na vidieku. Odstrániť potravinové „púšte“ a dobudovať služby pre obyvateľstvo na vidieku.

 

6. Zapájanie aktérov vidieka do tvorby politík a rozhodovacích procesov dlhodobo      absentuje. Adekvátne konzultačné mechanizmy nie sú vytvorené. Vhodným riešením je prehĺbenie medzirezortnej spolupráce (aj územnej).

 

7. Zámery a opatrenia v problematike rozvoja vidieka musia reagovať nielen na tlak spoločenskej praxe, ale predovšetkým na narastajúce limity demografických zdrojov vidieka a sociálneho kapitálu územia.  Stanovenie priorít je potrebné ponímať ako jeden segment multiodvetvových relevantných opatrení.

8. Zjednodušiť nastavenie administratívnych procesov pri implementácii CLLD projektov zo  strany riadiacich orgánov /PPA, MIRRI SR, MPRV SR/ s cieľom zvýšiť atraktivitu vidieckeho územia a podporiť podnikanie v cestovnom ruchu.

9. Zintenzívniť činnosť SZVTA, využiť poradenský projekt COSME v rámci RURAL TOUR na zvýšenie kvality poskytovaných služieb, zaviesť udeľovanie „Znakov kvality“ pre zariadenia VTA na Slovensku, profesionalizovať činnosť sekretariátu SZVTA zapojením do vyhlásených výziev. Odporúča sa využiť poradenskú sieť Inštitútu znalostného pôdohospodárstva inovácií.

10.    Zvýšiť podporu pre menšie obce do 1000 obyvateľov, najmä vo forme podpory pri príprave a vypracovávaní projektov pre rozvoj obce.

11.    Zlepšiť informovanosť o zariadeniach vidieckej turistiky v stredoeurópskom regióne s cieľom zvýšiť ich obsadenosť domácimi a zahraničnými návštevníkmi, podobne ako  rekreačné poukazy podporovať zvýšenie návštevnosti ďalšími formami  napríklad regionálnych produktovpredajom z dvoraa obnovením predaja na trhoviskách. 

12.    Zlepšiť synergie medzi rôznymi podpornými programami (NSP, OP Slovensko, Interreg) v súčasných aj budúcich programových obdobiach. Optimálne nastaviť parametre medzi rôznymi typmi podpôr, ktoré by pôsobili synergicky a súčasne by eliminovali neefektívne využívanie týchto verejných zdrojov. Pre budúce obdobie je potrebné zamerať sa na zrýchlenie budovania inovačného prostredia. Zlepšenie podmienok v oblasti rozvoja inovácií je jednou z najdôležitejších úloh pôdohospodárstva a relevantných rezortov.

13.    Vyzývajú všetky zainteresované ministerstva zapojiť sa konkrétnymi záväzkami do Paktu pre vidiek, ktorý bol vytvorený Európskou komisiou pre implementáciu Dlhodobej vízie pre rozvoj vidieka EÚ do roku 2040. Vidiecky parlament na Slovensku aktívne dlhodobo participuje na aktivitách Paktu pre vidiek na európskej ako aj národnej úrovni.

V Lesnici 10. októbra 2023       

Účastníci konferencie

 

Priložené fotografie