Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
Výstupy pracovnej skupiny 1

Závery z XI. Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku

    XI.Fórum  Vidieckeho parlamentu na Slovensku  23.10.2020online

„Vidiek potrebuje podporu – diskutujme spoločne“

 

Podporujeme snahy  aktívnych občanov, ktorí  chcú po sebe zanechať kvalitný vidiek pre budúce generácie. Na základe toho sme sa už po  jedenásty krát spoločne stretli na zasadnutí  Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku, aby sme spolu sformulovali potreby  slovenského vidieka na najbližšie roky. 

82 účastníkov XI.Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku sa stretlo po prvý krát online vzhľadom na pandemickú situáciu a  pracovali v štyroch pracovných skupinách.

1. Zmena klímy v kontexte vidieckych oblastí

2. Rodinné poľnohospodárstvo

3. Vidiecka mládež

4. Trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí a miestne iniciatívy

 

Po vzájomnej diskusii počas Fóra a po ňom prostredníctvom emailovej komunikácie a pripomienkovaní návrhov riešní vyplynuli nasledovné závery a odporučenia z  jednotlivých skupín, ktoré sú prílohou tejto správy. Pre riadiace zodpovedné orgánya organizácie týmto vysielame  jasný varovný signál. Po 16 rokoch členstva v EÚ je najvyšší čas naučiť sa skutočne efektívne využívať dostupné zdroje.

Na vidieku je badateľný rozdiel medzi kvalitou a dostupnosťou služieb. Služby ako zdravotníctvo, vzdelanie, sociálny systém a administratíva sú koncentrované v mestách.  Možnosti a príležitosti vo všetkých oblastiach, ktoré by uspokojili potreby ľudí žijúcich na vidieku  sú nedostatočné. Verejným inštitúciám na vidieku chýba schopnosť napredovať a inovovať, čo je jedným z hlavných dôvodov odchodu  ľudí do miest  či zahraničia.

Nevyhnutne potrebujeme zvýšiť úsilie a spoluprácu všetkých zainteresovaných aktérov a zaviesť nové metódy práce zamerané na ochranu, zveľaďovanie a rozvoj slovenského vidieka.

Slovensko potrebuje modernú, jasnú a stabilnú politiku s dlhodobou víziou reagujúcu na aktuálne globálne a európske výzvy v kontexte národných potrieb a potenciálu podporujúceho trvalo udržateľný rozvoj vidieka.

Posilňovanie aktívnej účasti verejnosti  je aj  úlohou  VIPA SK.  Informovať, sprostredkovať dialóg, prinášať  návrhy riešení. Veríme, že vyvážená multisektorová aktívna spolupráca  zodpovedných  a  zainteresovaných subjektov na všetkých úrovniach prinesie dobré riešenia pre celé Slovensko.

 

V Banskej Bystrici 5.11.2020

Ing. Mária Behanovská

predsedníčka OZ VIPA SK

    

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
05. 11. 2020  Zavery z XI. Fora Vidieckeho parlamentu_3. skupina_Vidiecka_mladez428 kB [pdf]
05. 11. 2020  Závery z XI. Fora Vidieckeho parlamentu_4.skupina_Trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí a miestne iniciatívy536 kB [pdf]
05. 11. 2020  Závery z XI. Fora Vidieckeho parlamentu_1.skupina_Klimatická zmena.docx428 kB [pdf]
05. 11. 2020  Závery z XI. Fora Vidieckeho parlamentu_2.skupina_Rodinné poľnohospodárstvo434 kB [pdf]