Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
P1060031_0

ZMLUVA O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI

ZMLUVA O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI 

uzavretá medzi stranami: 

Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku

v zastúpení: Mária Behanovská, predsedníčka

Únia Slovenských organizácií v Maďarsku

v zastúpení: František Zelman, predseda 

Preambula

Zmluvné strany majú záujem o posilnenie slovensko-maďarských priateľských väzieb medzi občanmi slovenského vidieka a Slovákmi žijúcimi v obciach a mestách v Maďarsku, tento záujem sa premieta aj do ich poslania a cieľov, k napĺňaniu ktorých smeruje značná časť ich  aktivít. Aby tieto aktivity boli efektívnejšie a ich výsledky výraznejšie, je výhodné vykonávať ich v partnerskej spolupráci. Uzatváraním zmluvy o partnerstve a spolupráci  sa vytvorí sieť partnerov, ktorí sa budú vzájomne podporovať a koordinovať svoje  pôsobenie v prospech obidvoch zmluvných strán.

Priložené fotografie