Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

IROP - info z 8. monitorovacieho výboru

za tretí sektor clenom monitorovacieho vyboru je Daniel Lešinský (CEPTA/Agro-eko fórum)


OP IROP – 8. zasadnutie Monitorovacieho výboru OP IROP 2014-2020 (ďalej len IROP); dňa 22.05.2019, Bratislava  – DL info pre zástupcov MVO sektora


Krátko k programu– IROP mal by prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.


IROP má 6 prioritných osí:PO 1. Miestna a regionálna doprava (verejná); PO 2. Sociálne a zdravotnícke služby; PO 3. Kreatívny priemysel; PO 4. Ochrana ŽP v regiónoch (energetická efektívnosť, pitná/odpadová voda, zelená infraštruktúra, ovzdušie, hluk); PO 5. Miestny rozvoj vedený komunitou (MASky); PO 6. Technická pomoc. Viac pozri v priloženom (dobre spracovanom) zhrnutí pre občanov.


Z vyhodnotenia IROP za rok 2018 vyberám:

K 31.12.2018 bolo v IROPe od začiatku kontrahovaných cez 1000 projektov v spoločnej hodnote ca 834,3 mil.€ = ca 48% z z IROP alokácii. Čerpaných k 31.12.2018 bolo LEN 210,21 mil.€, ca 12% z IROP alokácii. Najlepšie sa čerpá PO4 a PO6, dobre PO1, slabo PO2 a PO5, zatiaľ vôbec PO3.


Z diskusií na zasadnutí MV IROP vyplynul ako najväčší časový i administratívny problém v implementácii IROP – verejné obstarávanie a jeho opakované kontroly + nedostatočné administratívne kapacity tak na centrálnom riadiacom orgáne IROP RO (MPRV SR) ako aj na sprostredkovateľských orgánoch IROP SO (VÚCky) + slabé čerpanie alokovaných prostriedkov. Aktuálny dekomitment pre IROP, teda vracanie prostriedkov do EÚ kvôli nečerpaniu, bol za rok 2018 vo výške 38,8 mil. €. Táto suma bude rozdelená medzi PO3 a PO5, nepodarilo sa nám to všetko viazať len na PO3, čo sme v diskusii navrhovali. 


Z výročnej správy IROP za rok 2018 vyberám z časti 11.3 Udržateľný rozvoj:

„Za účelom znižovania negatívnych vplyvov na klímu, znižovania znečistenia ovzdušia a ostatných zložiek životného prostredia, ako aj s ohľadom na energetickú efektívnosť sa v rámci IROP posudzuje a overuje: dopad plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000, stanoviská z posudzovania vplyvov na životné prostredie, uplatnenie zásady znečisťovateľ platí, uplatňovanie zeleného verejného obstarávania (iné údaje Miera zeleného VO pri nákupe kancelárskych zariadení; Miera zeleného VO pri nákupe zobrazovacích zariadení napr. tlačiarne, kopírovacie stroje a multifunkčné zariadenia) a energetická efektívnosť (kategorizácia budov podľa vyhlášky MDaV SR č. 364/2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov).


Ako príklady konkrétnych intervencií v rámci PO 1 je možné uviesť napr. vybudovanie cyklotrás (Nitra, Piešťany, Veľký Šariš), v ktorých bola nároková suma 1 904 257,93 EUR. V rámci PO 4 je možné ako príklad intervencie uviesť podporu pre Štátny fond rozvoja bývania na projekt „Poskytovanie podpory na obnovu bytovej budovy“ (zlepšenie energetickej efektívnosti s pozitívnym dopadom na zmenu klímy).“


Po zasadnutí MV IROP sme sa boli krátko previesť a pozrieť na systém dobíjania elektrobusov v Dopravnom podniku MHD Bratislava, ktoré boli zakúpené s podporou prostriedkov IROP – spolu 18 ks elektrobusov dobíjateľných cez trolejové vedenie, projekt za 10 mil.€ s 5% spolufinancovaním žiadateľa, ukončený v marci 2019. Troška som sa prevádzkovateľa pýtal, tak: výhody elektrobusov – tichá, lokálne bez-emisná a relatívne lacnejšia prevádzka (ca 40% oproti klasickým busom), nevýhody elektrobusov – vysoké vstupné náklady (ca + 100% oproti busom), potreba nabíjania batérie ca 8 hod. pri dojazde (len) 150km; dlhé čakacie doby na dodávku vozidiel vo výrobe.


V prílohe upravené „Zhrnutie pre občanov“vrátane krátkeho popisu troch realizovaných IROP projektov – 1. Modernizovaná, bezbariérová škôlka v Hronseku, 2. Cyklocesta v Prešove a 3. Nové autobusy (aj 2 elektro a 16hybridných) MHD v Žiline, posielam bez FOTO kvôli objemu dokumentu.


Viac o samotnom IROPe:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1036


s pozdravom

M.Behanovska

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
24. 05. 2019  Zhrnutie pre občanov_bez FOTO48 kB [docx]