Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
347398860_696934355485240_8262364663000306193_n

Konala sa konferencia Atraktívnejší vidiek II.


Zhrnutie záverov

 Konferencie „Atraktívnejší vidiek II“

Trenčín, 8. júna 2023

Konferencia bola v poradí druhou v sérii pravidelných stretávaní sa zainteresovaných aktérov (tvorcov politík a ich adresátov) s cieľom vytvoriť priestor pre vzájomný dialóg, ktorý umožní formulovať najpotrebnejšie riešenia pre sociálno-ekonomický rozvoj vidieka.

Ide o platformu, v rámci ktorej sa postupnými krokmi participatívne tvorí základný rámecVízie pre atraktívnejší vidiek SRv horizonte roku 2040 s ambíciou predložiť ju do Národnej rady SR, ako náš národný príspevok k Vidieckemu paktu EÚ vytvorenému na implementáciu Dlhodobej vízie EÚ pre vidiecke oblasti do roku 2040.

Konferenciu organizovalo MPRV SR v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, Vidieckym parlamentom, Národnou sieťou rozvoja vidieka SR, Inštitútom znalostného pôdohospodárstva a inovácií a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

Program bol rozdelený do dvoch blokov. V prvom bloku sa  prezentovali aktuálne a plánované výzvy Programu rozvoja vidieka a podpory najmenej rozvinutých okresov cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako aj integrované vodné, pôdne a klimatické plánovanie v podobe Cestovnej mapy obehového bio-hospodárstva v rámci Podpory vidieka v oblasti manažmentu vôd, živín, OZE a klímy. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre prezentovala aktuálnu situáciu v oblasti prevencie plytvania potravinami na globálnej, európskej a národnej úrovni, ako aj výstupy výskumného a inovatívneho projektu FOODRUS (viac informácií a možnosti zapojenia sa do výskumu: www.jedloniejeodpad.sk). Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) poukázalo na existenčné problémy, ktorým aktuálne čelia mestá a obce a potrebujú koncepciu ich stabilizácie. Trenčiansky samosprávny kraj vyzval k spájaniu sa na všetkých úrovniach a vo všetkých etapách a k vzájomnej podpore pri dosahovaní spoločných cieľov pre vidiek.

V druhom bloku sa interaktívnou formou práce v štyroch skupinách aktívne zapojili všetci účastníci konferencie do formulácie návrhov ako sa zjednotiť pre rozvoj vidieka a identifikovať najpotrebnejšie riešenia pre sociálno-ekonomický rozvoj vidieka.

Ambíciou jespoločne prekonať tradičné sektorové mysleniea pretaviť ho do spoločného úsilia zjednocujúceho rôznych aktérov a rôzne rezorty pod spoločným cieľom. Za týmto účelom sa po skončení konferencie uskutočnilOkrúhly stôl, na ktorom sa na pracovnej úrovni medzi rôznymi partnermi hľadali možnosti ako prakticky spolupracovať a lepšie komunikovať pri rozvoji vidieka a príprave strategických dokumentov pre jeho rozvoj.

Snahou je pravidelne sa stretávať a diskutovať návrhy na prehĺbenie komunikácie, ako aj nájdenie správneho formátu tvorby medzirezortného prierezového partnerstva, v rámci ktorého by sa formulovali konkrétne uchopiteľné a zrozumiteľné odporúčania, doktrína pre vidiek a overovanie dopadov rôznych politík na vidiek (tzv. rural proofing). Prínosom by bolo vytvoriť medzirezortnú pracovnú skupinu odborníkov pre vidiek na koordináciu a prepojenie rôznych politík a stratégií. Širšia podpora rezortov je nevyhnutná. Rovnako treba vyriešiť ich rozhodovaciu právomoc, ako aj záväznosť ich rozhodnutí.

Aby vidiek žil je potrebné tam udržať ľudí a prilákať nových. Osobitne treba podporovať rozmanité aktivity pre deti a mládež. Nezabúdať na dôležité prepojenie na poľnohospodárstvo a malých producentov, ktorí tvoria na vidieku lokálne produkty, čo je previazané na rozvoj vidieckeho turistického ruchu a kultúry.

Vzišla požiadavka nakomplexný prístup k vidieku, aby sa prepojili všetci aktéri žijúcich na vidieku a pracujúci pre vidiek, čo si vyžaduje zásadnú zmena od základov. Vidiek je jeden živý organický celok a treba k nemu tak pristupovať.

Sfunkčniť a posilniť treba existujúce mechanizmy a nástroje, napr. regionálne poradenské centrá prepájať, posilniť komunikáciu a zlepšiť koordináciu na lokálnej úrovni. Funkčný mechanizmus spolupráce by mohol vznikať zdola nahor spoluprácou starostov, MAS-iek a iných zainteresovaných.

Ďalšia konferencia je plánovaná na druhú polovicu septembra, kde by sa prezentovali príklady dobrej praxe a spolupráce na lokálnej úrovni zviditeľňujúce sektorové väzby a stimulujúce zavedenie vidieckeho dokazovania a overovania politík v pôsobnosti rôznych rezortov.

Marieta Okenková 

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
11. 06. 2023  Zhrnutie záverov_8.6.23_Trenčín_NÁVRH20 kB [docx]

Priložené fotografie