Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
IMG_20220913_173257

Zasadnutie 5. Európskeho vidieckeho parlamentu

 

V dňoch 12.-15. septembra 2022 sa v Poľsku v meste Kielce uskutočnilo zasadnutie 5. Európskeho vidieckeho parlamentu, kde sme spoločne vytvorili Deklarácia pre vidiecke oblasti. Zároveň sme prezentovali dobre príklady zo Slovenska a predstavili sme našu krajinu. 

Deklarácia znie nasledovne: 

My, 350 účastníkov z 39 európskych krajín, sme sa stretli počas 5. Európskeho vidieckeho parlamentu v Kielciach  - v Poľsku, od 12. do 15. septembra 2022, zhromaždenie vidieckych ľudí, zástupcov organizácií občianskej spoločnosti, výskumníkov, podnikateľov, národné vlády a inštitúcie Európskej únie.

Plne uznávame naliehavosť súčasnej situácie a hlavné výzvy, ktorým Európa v súčasnosti čelí

vojna, inflácia, energetické krízy, klíma a biodiverzita, suchá a požiare, potraviny a bezpečnosť, nedostatok solidarity, zmeny spôsobené pandémiou, rozdelenými spoločnosťami a inými politickými, ekonomickými, environmentálnymi a sociálnymi zmenami zanechávajúci vplyv na naše komunity.

Na základe národných vidieckych parlamentov a iných podujatí organizovaných našimi európskymi a národnými partnermi.

Výsledkom diskusií v Kielciach bola výzva občanom a politikom na všetkých úrovniach, aby zmobilizovali zdroje a ľudí. A zabezpečili, aby politiky a programy boli koherentné a odolné voči vidieku. Sme pripravení prevziať zodpovednosť a docieliť od spoluobčanov a tvorcov politík, aby pomáhali pri vytváraní trvalo udržateľných vidieckych komunít.

Odolnosť voči krízam

Vidiecke komunity zohrávajú kľúčovú úlohu v našej odolnosti voči mnohým výzvam, ktorým dnes čelíme, čo  sa ukázalo počas pandémie. Rozmanitosť vidieka, zdroje a odolnosť majú pre spoločnosť kritickú hodnotu. Miestni aktéri sú zodpovední za kvalitu angažovanosti vo svojich komunitách. Mnoho vidieckych oblastí stelesňujú jedinečné miestne riešenia v rámci občianskej spoločnosti, miestnych akčných skupín, dedinských rád, smart villagestratégie a iné. Aktivity podporujúce sociálny blahobyt, umožňujúce spoluprácu, vzdelávanie, podporu. Komunitní  lídri a budovanie dôvery sú okrem ekonomickej podpory kľúčovými aspektmi na zníženie sociálneho napätia medzi rôznymi skupinami a názormi. Udržateľnosť vidieka závisí aj od podpory kritických miestnych služieb, infraštruktúry a hospodárskeho rozvoja a pre mladých ľudí, menšiny a migrantov.

Vzhľadom na túto zásadnú úlohu si podpora vidieckych spoločenstiev vyžaduje väčší dôraz, integráciu a konsolidáciu. Ciele vízie a dobrá vôľa by mali odrážať skutočnú vidiecku agendu

na európskej a vnútroštátnej úrovni, vyčleniť na to primerané finančné prostriedky a zahrnúť rozvoj vidieka v širšom politickom rámci. Reštrukturalizácia prepojení verejného sektora bude rozhodujúca pre viac integrovaný, strategický prístup. Spolupráca medzi všetkými, ktorí sú zodpovední za vidiecke oblasti v Európe na národnej a regionálnej úrovni. Holistický a integrovaný prístup musí zahŕňať všetky oblasti politiky a úrovne, aby odrážali vidiecku realitu.

Bezpečnosť a solidarita

Rovnosť, ľudské práva a solidarita sú základnými hodnotami pri zabezpečovaní našej budúcej bezpečnosti v krajine tvárou v tvár globálnym výzvam. Toto musia byť kľúčové základy pre politiku a činnosť, s ktorou budeme pokračovať hlavné dôsledky toho, ako organizujeme naše spoločnosti a demokracie.

Existujúce praktiky demokracie čelia výzvam a budú si vyžadovať preskúmanie posilnenie na všetkých úrovniach, aby sa zabezpečila inkluzívnosť, reprezentatívnosť a robustnosť. Participatívna demokracia a budovanie kapacít občianskych kompetencií je potrebné rozšíriť aj na jednotlivcov zastupovanie a nové formy digitalizácie. Podpora dostupná komunitám v rámci rôznych programy sa nesmú znižovať byrokraciou, úzkymi rámcami alebo nedôverou na vnútroštátnej alebo európskej úrovni. Mali by byť zavedené zjednodušené a zrozumiteľné postupy založené na výsledkoch, ktoré overujú znalosti, existujúce postupy a dobrovoľná práca ľudí.

Financovanie rozvoja vidieka a vidieckych komunít by preto malo predstavovať realitu vidieka je potrebné posilniť a rozšíriť, aby sa zvýšil miestny prístup k finančným prostriedkom a kontrola nad nimi. Toto je v rámci programov EÚ a na vnútroštátnej úrovni. Rámec EÚ na obdobie rokov 2028 – 2034.

Súčasťou by mal byť skutočne holistický prístup a priame programy rozvoja vidieka politika súdržnosti. Programy by sa mali zavádzať na decentralizovanom základe prostredníctvom miestnych partnerstiev, aby finančná podpora mohla čo najlepšie reagovať na potreby a výzvy. Miestne vedené komunitou  (CLLD) by mal byť povinný vo všetkých členských štátoch, vrátane všetkých európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESI).

Podporujeme mierové riešenie konfliktov. Avšak všetky úrovne vlád, komunít a jednotlivci by si mali uvedomiť dôležitosť pripravenosti a aktívne budovať odolnosť, napr. forma vedomostí, pripravenosť na potravinovú bezpečnosť, energetické a palivové zásoby ako aj zabezpečenie prístupu k dôveryhodný informáciám..

Najvýznamnejšie, dlhodobé a zastrešujúce výzvy, ktorým teraz čelíme, vychádzajú z prirodzeného prostredia, v ktorom musíme všetci žiť a na ktoré máme významný vplyv. Toto sa prejavuje pri zmene klímy a strate biodiverzity. Už nemôžeme čakať, kým sa s týmito výzvami popasujeme. Naliehame na všetky úrovne, jednotlivci, organizácie a vlády, aby podnikli rýchle a významné opatrenia.

Energia je základom modernej spoločnosti a prechod na nulové emisie uhlíka sa musí urýchliť.

Vidiecke oblasti poskytujú umiestnenie a zdroje mnohých druhov obnoviteľných energetických systémov, z ktorých môžeme mať úžitok a miestni ľudia by nad tým mali mať kontrolu a mali by z toho mať úžitok.

Napokon nemôžeme pokračovať v ekonomickej paradigme neobmedzeného rastu, ktorá nás priviedla krehká situácia, v ktorej sa dnes nachádzame. Všetci musíme urýchliť proces, aby sme dosiahli taký ekonomický systém, ktorý  presahuje rast smerom k modelu trvalo udržateľného rozvoja.

Viac informácií: erp2022.eu | www.europeanruralparliament.com

Kontakt: info@erp2022.eu

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
18. 09. 2022  5_ERP_Declaration (2)172 kB [pdf]
18. 09. 2022  5_ERP_Declaration SK265 kB [doc]

Priložené fotografie