Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
logo_final_polirural

Konala sa konferencia Spájame sa pre vidiek

 Dňa 8.6.2022 sa konala konferencia pod názvom - Spájame sa pre vidiek - ,, Vízia pre atraktívnejší vidiek" v rámci projektu PoliRural H2020 Project, ktorého sme súčasťou, konferencia sa konala v kongresovej sále v Kúrii na Táľoch. 

Dokument vízie atraktívnejšieho vidieka sa formoval počas dvoch rokov v inkluzívnom a participatívnom procese v rámci výskumného projektu Horizont 2020 pod názvom „Kolaboratívny rozvoj politík pre budúcnosť vidieckych oblastí a ľudí na vidieku“, v skratke PoliRural (politiky pre vidiek).

Počas trvania projektu postupne kreujeme EÚ definíciu „atraktívnosti vidieka“ a v rámci analyticko-prognostickej práce sa zameriavame na vypracovanie „Vízie“ so zámerom, aby bola zakotvená v ústavnom zákone s cieľom zabezpečiť dlhodobú stabilitu, kontinuitu, jasnosť a jasné strategické smerovanie slovenského vidieka, pôdohospodárstva a vidieckej ekonomiky a pripraviť pôdu pre udržateľnú budúcnosť pre všetkých. Aj preto sa proces tvorby „Vízie“ začal v Národnej rade Slovenskej republiky za účasti predsedu NR SR, predsedu a členov Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ako aj ďalších poslancov NR SR počas tradičnej oslavy „Dňa vidieka v NR SR“ v septembri 2020. „Vízia“ zakotvená v ústavnom zákone môže pomôcť tvorcom politík vyhnúť sa opakovaným zmenám priorít pri zmenách vlád a udržať celkové strategické smerovanie pôdohospodárstva a vidieka v dlhodobom horizonte.

Návrh „Vízie“ sme predstavili už na štyroch podujatiach na Slovensku.

Teraz po skončení konferencií spracuvávame v zmysle pripomienok ďalšiu verziu dokumentu, ktorú by sme radi následne prezentovali v NR SR. Podieľali sme sa aj na príprave Európskej dlhodobej vízie pre vidiek a plánujeme sa ďalej zapájať do participatívnych aktivít pri jej ďalšom formovaní. V januári 2022 sme plánovali predstaviť návrh „Vízie“ v Európskom parlamente, nepodarilo sa.

Na našej projektovej web stránke www.atraktivnyvidiek.sk, ako aj na stránke www.polirural.eu sú dostupné podrobné informácie o doterajších výstupoch projektu. Okrem iného tam nájdete aj vyhodnotenie dotazníkového prieskumu zo začiatku tohto roka, do ktorého sa zapojilo 477 respondentov a v rámci ktorého sme zisťovali dopady pandémie na vidiek. Pandémia zasiahla životy všetkých, zastavila život ako sme ho poznali doteraz a jej dopady je možné výraznejšie vnímať na vidieku. Paralyzoval sa cestovný ruch, oslabila sa pôdohospodárska výroba a na plno sa prejavila nedostatočná infraštruktúra verejného zdravotníctva, ako aj zvýšená sociálna izolácia na vidieku. Hlbšie sme si uvedomili aj našu neustále sa prehlbujúcu závislosť na dovozoch potravín. Odhalili a prehĺbili sa tak dôsledky viacerých dlhodobých hrozieb, ktorým čelia vidiecke oblasti a potvrdila sa naliehavá potreba oživiť a reštartovať vidiek. Vidiecke regióny majú veľký potenciál prinášať riešenia súčasných a vznikajúcich výziev a môžu významne prispieť k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja a európskej Zelenej dohody tým, že budú reagovať na zmenu klímy, stratu biodiverzity a hospodársky pokles; poskytovaním opatrení týkajúcich sa zmierňovania emisií skleníkových plynov, biotopov a ekonomických príležitostí prostredníctvom udržateľnej výroby potravín a energie z obnoviteľných zdrojov.

Okrem jedinečných výziev predstavuje toto obdobie aj jedinečnú príležitosť na prehodnotenie súčasných systémov a ich nové nastavenie smerom k trvalej udržateľnosti a odolnosti voči budúcim možným otrasom a šokom.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa konferencie zúčastnili 

S úctou,

prof. Ing. Zuzana Palková, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

za partnerov Mesto Nitra , OZ Vidiecky parlament na Slovensku , Agroinštitút Nitra, štátny podnik 

viac info + vízia na www: atraktivnyvidiek.sk


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
14. 06. 2022  Dlhodoba_vizia_Polirural_Korcekova759 kB [pptx]
14. 06. 2022  Harsova_Konferencia PoliRural Tále 8.6.2022.docx174 kB [pptx]
14. 06. 2022  HORIZON EUROPA_TATE2 671 kB [pptx]
14. 06. 2022  LEADER_PoliRural _Bružeňák_Tále1 389 kB [pptx]
14. 06. 2022  Prezentácia KNV+Desatoro12 021 kB [pptx]
14. 06. 2022  sociálnepodnikanie_Poliruralčurillová1 705 kB [pptx]
14. 06. 2022  VÍZIA_ Polirural_Tále14 552 kB [pptx]

Priložené fotografie