Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
IMG-20230222-WA0004 (1)

Zhrnutie záverov Konferencie „Atraktívnejší vidiek“ + prezentácie

   

Zhrnutie záverov

 Konferencie „Atraktívnejší vidiek“

Zvolen, 21.2.2023

 

"Poďme spoločne viac zatraktívniť vidiek pre život, prácu a investície."


Úvod

Konferencia odštartovala sériu pravidelných stretávaní sa všetkých zainteresovaných aktérov (tvorcov politík a ich adresátov) s cieľom vytvoriť spoločnú platformu pre zdieľanie aktuálnych informácií ohľadom Programu rozvoja vidieka SR a pre formuláciu záväzkov k Vidieckemu paktu EÚ a Dlhodobej vízii EÚ pre vidiecke oblasti. Vytvára sa tak priestor na získavanie poznatkov o rôznych politikách zo širšieho okruhu zdrojov a zvyšuje sa participatívnosť na procesoch týkajúcich sa vidieka.

Ambíciou je hľadať spôsoby ako lepšie načúvať hlasu vidieka, posilniť vidiek a jeho obyvateľov, spájať sa pre spoločné ciele, napĺňať Program rozvoja vidieka a spoločne formulovať víziu pre atraktívnejší vidiek do roku 2040 s cieľom lepšie čeliť bezprecedentným krízam a výzvam na vidieku. ZJEDNOTIŤ SA pri riešení bežných problémov a ZATRAKTÍVNIŤ vidiecke miesta a povolania pre usadené vidiecke obyvateľstvo a pre nových alebo potencionálnych nováčikov.

Vytvára sa možnosť podieľať sa na tvorbe nových opatrení alebo upraviť existujúce tak, aby boli zamerané na ľudí a na budúcnosť zohľadňujúc názor všetkých zainteresovaných aktérov, pričom rozhodovanie má byť založené na dôkazoch o výkonnosti a efektívnosti v súčasnosti používaných nástrojov politík (kto z nich v skutočnosti profituje a v akom rozsahu) a o možných dopadoch nových opatrení.

Ďalšou ambíciou je spoločne prekonať tradičné sektorové myslenie a pretaviť ho do spoločného úsilia zjednocujúceho rôznych aktérov a rôzne rezorty pod spoločným cieľom. Okrem MPRV SR bol zastúpený Úrad vlády SR, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, čím sa spája úsilie a posilňujú sa synergie skrze rôzne podporné mechanizmy.

Reagujeme na potrebu lepšie strategickej pristupovať k rozvoju vidieka, ktorý má zahŕňať diverzitu vidieckeho života, vidieckych miest a profesií s cieľom zabezpečiť dlhodobú stabilnú politiku pre vidiek podloženú dlhodobým výhľadom.

Slovensko je prevažne vidiecka krajina a vidiek si zaslúži osobitnú a zvýšenú pozornosť.

   

Strategické dokumenty

Prezentované boli nasledovné strategické dokumenty:

Národný strategický plán na roky 2023 – 2027........

(4 opatrenia z PRV – M 4, 7, 9 a 19 – publicita PRV)

Vízia spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035  je analyticko – syntetický dokument, skoncipovaný so zámerom pomenovať súčasný stav, východiská a očakávania rozvoja do roku 2027 a 2035, problémy rozvoja a návrh pro-rozvojových opatrení v piatich základných oblastiach, akými sú poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo, ochrana životného prostredia, rozvoj vidieka a pôdohospodárske školstvo, veda a výskum. Vízia je členená na jedenásť kapitol vrátane kapitoly zameranej na potenciál rozvoja vidieckych oblastí a uspokojenie ich spoločenských požiadaviek.

Partnerská dohoda a Operačný program „Slovensko“.......

 

V lete 2021 Európska komisia zverejnilaDlhodobú víziu pre vidiecke oblasti EÚ– smerom k silnejším, prosperujúcejším a odolnejším vidieckym oblastiam. Vízia predstavuje prielom v novej forme spolupráce generálnych direktoriátov a zapájania aktérov na vidieku. Následne začiatkom tohto roka spustila iniciatívuVidiecky pakts cieľom mobilizovať verejné orgány a zainteresovaných, aby konali na základe potrieb a prianí obyvateľov vidieka. Je koncipovaný, tak aby všetky úrovne správy a zainteresované strany podporovali spoločné ciele Vízie. V júni tohto roka bol Pakt prijatý na konferencii v Bruseli. Zároveň bol vypracovaný Akčný plán s 24 tematickými aktivitami.

NárodnáVízia pre atraktívnejší vidiekbola vypracovávaná paralelne s tou európskou v rámci výskumného projektu Polirural počas posledných viac ako 3 rokov. Je výstupom komplexného, participatívneho a na budúcnosť a konkrétne kroky orientovaného procesu tvorby výhľadovej štúdie v spolupráci s ľuďmi žijúcimi na vidieku. Bola predstavená na Dni vidieka v NR SR. V súčasnosti pokračujú postupné kroky vedúce k ukotveniu doktríny pre vidiek v ústavnom zákone. 

Manifest Európskeho vidieckeho parlamentu 2022bol prijatý v septembri v poľskom Kielce. Obsahuje vyhlásenie o ašpiráciách, záväzkoch a požiadavkách vidieckych ľudí, dedín a komunít, ktoré vychádzajú zo stretnutí, kampaní a politických diskusií vedených od roku 2013.

Agenda Živý vidiekZdruženia miest a obcí Slovenska je rozpracovaná v štúdii „Vidiek ako investičná príležitosť“. Štruktúra samospráv na Slovensku znásobuje pozornosť, ktorú je potrebné venovať vidieku. Agenda Živý vidiek je mimoriadne prínosná pre koordinovaný rozvoj vidieckeho územia na Slovensku. Na základe uvedeného bola táto agenda súčasťou priorít 31. snemu ZMOS v septembri 2021, ktorý schválil prioritu, a to v nasledovnej formulácii: ZMOS bude presadzovať agendu „Živý vidiek“, z hľadiska komplexných a udržateľných riešení, ktoré pomôžu formovať lokálnu hospodársku politiku, cestovný ruch, odstraňovanie potravinových púšti na vidieku a partnerstvo sociálnych aktérov v lokálnom rozvoji. Zároveň sa ZMOS zaviazal presadzovať túto agendu v novom programovom období SR, v Partnerskej dohode SR 2021–2027. Potreba legislatívneho a inštitucionálneho zadefinovanie rozvoja vidieckych oblastí s cieľom podpory budúcich udržateľných a živých vidieckych obcí.

Vízia a stratégia do roku 2030..........

  Priebeh konferencie

Jednodňová konferencia bola otvorená pre všetkých, ktorí chcú prispieť a podporovať „Atraktívnejší vidiek“: orgány verejnej moci, akademické, výskumné a inovačné organizácie, stavovské organizácie, občianske združenia, občianska spoločnosť, podnikatelia, občania.

Program bol rozdelený do úvodnej časti s otváracími príhovormi a troch nasledovných blokov:

1. BLOK – Akými reformami naplniť víziu atraktívnejšieho vidieka na Slovensku?

Inkluzívne a udržateľné vidiecke spoločenstvá v rámci podpory PRV SR 2014-22 a SP SPP 2023-27.

2. BLOK – Príklady dobrej praxe a možnosti podpory vidieka

Prezentované boli príklady dobrej praxe a možnosti podpory vidieka ako flexibilné riešenia a spolupráca na všetkých úrovniach s cieľom podpory nových príležitostí pre diverzifikáciu vidieckych ekonomík v rámci SP SPP 2023-27.

3. BLOK - Ako ďalej pre atraktívnejší vidiek? Hlavné odporúčania a záver konferencie

Všetci spoluorganizátori prezentovali hlavné odporúčania a závery ako výstupy z konferencie.

 

Zhrnutie diskusie a závery

·       EK vnímaj pozitívne túto dôležitú iniciatívu (konferenciu) a považuje ju za veľký úspech. Spolupráca verejnej správy a Vidieckych parlamentov je kľúčová pre rozvoj vidieka, identifkovanie nedostatkov a posilnenie politík. EK do polovice 2023 zhodnotí Akčný plán a v prvom štvrťroku uverejní správu.

·       Slovensko je typická vidiecka krajina. 96% samospráv sú dediny (2661 samospráv obcí z 2928 samospráv). 477 obcí je bez vodovodu a takmer 400 bez plynofikácie. Za posledných 20 rokov narástol počet ľudí na vidieku o 240 tisíc a klesol o 160 tisíc v mestách.

·       Slovensko sa vyznačuje rôznorodými vidieckymi oblasťami.

·       Mestá sú závislé na vidieku a bez vidieka neprežijú.

·       Všetky rezorty vyjadrili záujem o spoluprácu a myšlienku vtiahnuť aj ďalšie rezorty. Na regionálnej úrovni sú vytvorené spoločné pracoviská, regionálne centrá, vo všetkých krajských mestách. Prezentovali sa podnety, ako sa dá bližšie spolupracovať a lepšie využiť existujúci potenciál a prekonať rezortizmus.

·       Vyslali sme signál, že na vidieku nám záleží a urobíme všetko, preto aby bol atraktívnejší.

·       Na úrovni miest a obcí sa stretávajú všetky verejné politiky.

·       Pôda je iba jedna a na nej máme zabezpečiť produkčné aj mimoprodukčné funkcie.

·       Dôležité je partnerstvo, spolupráca obcí, susedov. Z toho vznikajú dobré riešenia.

·       Nikto nepozná osobitosti a možnosti vidieka tak ako ľudia, ktorí v ňom žijú

·       Pozitívny rozvoj vidieka bez spolupráce všetkých zainteresovaných je len ťažko možný

·       Vidiek by mal ostať vidiekom maximálne sebestačný a zameraný najmä na poľnohospodárstvo a  výrobu základných potravín  najmä na produkciu zeleniny, ovocia, mäsa i mlieka a taktiež na remeslá a agroturistiku

·       Dať jasný odkaz mladým ľuďom

·       Chopiť sa príležitosti – najviac sme si ublížili sami

·       Alternatívne financovanie rozvoja vidieka podľa vzoru ČR

·       Receptom na úspech rozvoja slovenského vidieka je prepojenie vedomostí s konaním

·       Tvorba priaznivých podnikateľských podmienok pre rozvoj efektívnej poľnohospodárskej výroby, zlepšenie kvality života vidieckeho obyvateľstva prostredníctvom rastu životnej úrovne, vytvárania primeraného sociálneho prostredia a rozvíjania činnosti vidieka  sú súčasťou jednotlivých opatrení  PRV SR 2014 – 2022

·       Zabezpečenie zdravých a kvalitných potravín za primerané ceny, vytvorenie podmienok pre rozvoj životaschopných fariem, klimatická zmena a environmentálne výzvy, využívanie inovácií a nových technológií, zastavenie vyľudňovania vidieka a podpora jeho rozvoja sú kľúčové priority SP SPP

·       Potreba konať: Vidiecke oblasti v zásadnej miere prispievajú k udržaniu stability klímy, rekreácii, ochrane biodiverzity, podpore verejného zdravia, kultúrnej rozmanitosti, sociálnemu a hospodárskemu rozvoju a duchovnému blahobytu.

·       Vidiek si zaslúži úctu všetkých občanov a najmä tých, ktorí sú zodpovední za všetky úrovne moci, vrátane politikov a podnikov – ciele a priority SPP.

·       Nikto z nás tu nemusel byť, ale chcel byť – agenda živý vidiek.

·       Slovensko ako typická vidiecka krajina potrebuje systematický rozvoj vidieka, na ktorom je postavený každý kút Slovenska.

·       Lesnícko-drevársky komplex je dôležitý z hľadiska lesníckej bioekonomiky, ktorá je založená na prírodnom zdroji – les a je inovatívna, inkluzívna a trvalo udržateľná – vychádza z používania všetkých funkcií lesa, produkčných aj mimoprodukčných

·       Drevo je prostriedok boja proti zmenám klímy.

·       Na vidiek by sa mohlo nahliadať interdisciplinárne

·       Máme minimálne 102 potravinových púšti – bez potravín v dedine – dostupnosť potravín je služba vo verejnom záujme

·       Silná solidarita na dedinách – málo bezdomovcov

·       Obrovský potenciál cestovného ruchu, najmä v oblasti agroturizmu a vidieckeho turizmu, po ktorom je dopyt, pozornosť treba venovať aj nízkokapacitným ubytovaniam

·       Vidiek potrebuje systematickú podporu medziobecnej spolupráce a výraznú pozornosť, dostupnosť služieb a obslužnosti územia

·       Na vidiek bol zaznamenaný nárast dôchodcov zo 400 tisíc na 1,2 miliónov, čo predstavuje obrovský potenciál v oblasti sociálnych služieb

·       Neskloňujeme problémy, ale formulujeme riešenia.

·       Ekosystémové služby sú príležitosť pre RV

·       MAS-ky – nedoceňujú sa miestni odborníci

·       Plánuje sa prijať úplne nový zákon o regionálnom rozvoji

·       Asi 50 mld euro predstavuje investičný dlh na Slovensku

·       Absentuje monitorovací informačný systém obhospodarovania pôdy

·       Certifikačný systém „Uhlíková a vodná banka“ – hodnotenie a financovanie ekosystémových služieb pôdy a krajiny – obehové biohospodárstvo – skĺbiť dva procesy: potreby ekonomické a sociálne a udržanie prostredia aby poskytovalo eko služby

Reálna, systematická a koordinovaná podpora musí začať čím skôr

Vytvárajú sa 4 nové nástroje – mapuj, adaptuj, generuj a vráť vodu do krajiny

200tisíc ha bielych nevyužitých pôd

·       Cestovná mapa obehového bio-hospodárstva má 7 častí zameraných na bioodpad a biomasu a jej energetické a živinové zhodnotenie, podporu postupného prechodu na organické hnojivá, Udržateľné potravinové systémy, zvýšenie vodozádržnej kapacity štruktúr krajiny a pôdy min. o 50m3/ha za 5 rokov

·       Kríza hodnôt

·       Najväčším problémom súčasného lesníctva sú kalamity väčšieho rozmeru a prírodné disturbancie v dôsledku zhoršujúcej sa klimatickej zmeny, prívalové dažde, zmeny distribúcie dažďovej vody, 500 ročné sucho atď. v dôsledku oteplenia ovzdušia – riešením je zvýšiť biodiverzitu pre stabilizáciu krajiny – biodiverzitne bohaté systému majú vyššiu rezistenciu a po narušení po prirodzeného chodu majú zlepšenú schopnosť sa vrátiť na pôvodnú úroveň

·       Posilňovanie biodiverzity má synergické účinky so službami regulačnými, zlepšujú a stabilizujú sa toky energie, živín v krajine.

·       Za posledných 30 rokov na Slovensku vidiek prestával byť vidiekom, lebo sa radikálne znížila výroba potravín, Slovensko ostalo nesebestačné a závislé na dovoze bežných potravín.

·       Treba urýchlene doriešiť vlastníctvo pozemkov, pozemkové úpravy (12-13% obcí po 30 rokoch je veľmi málo)  a umožniť mladým ľuďom aby mohli pracovať a podnikať v poľnohospodárskej výrobe a aby sa tým aj využili doposiaľ nevyužité a zaburinené pozemky a pastviny.

·       Naši poľnohospodári nedostávajú takú istú podporu ako je tomu v zahraničí a mladí ľudia odchádzajú pracovať radšej do zahraničia.

·       Malé farmy majú problémy s predajom svojich produktov a preto sa doporučuje pomoc pri budovaní obchodných združení, alebo družstiev, kde by sa spoločne predávali u nás i v zahraničí .

·       Naďalej podporovať tradičné  zvyky, kultúru, folklór a najmä  učiť deti už v základných školách lásku k prírode, ku chovu domácich zvierat i k pestovaniu domácej zeleniny i  ovocia.

·       Misijne orientovaná výhľadová štúdia je vhodný nástroj na zapájanie aktérov do tvorby verejných politík, je to však veľmi komplexný proces, časovo, finančne, odborne a personálne náročný.

·       Komunikácia – načúvať s porozumením a hľadať správnu rovnováhu

·       Nedostatočné zapájanie aktérov – pravidelne, vhodne, zrozumiteľne a kontinuálne – musia mať pocit a aj vidieť, že sú ich názory zohľadnené

·       Absentuje štruktúra, personálne a finančné mechanizmy na podporu zapájania aktérov na vidieku.

·       Absencia dostupných dát a dokumentov – bez dát nie je možné tvoriť politiky, ktoré majú priniesť pozitívnu zmenu na vidiek a rozhodnutia nie sú informované a podložené

·       Výkonnosťou pôdohospodárstva patrí SR medzi najslabšie v EÚ

·       Okrem poľnohospodárskej činnosti sú potrebné aj alternatívne zdroje príjmov

·       V EÚ sú rozvinuté na farmách nasledujúce činnosti:

·       Prebudovávanie neúspešných fariem na penzióny

·       Spracovanie produkcie a predaj z farmy

·       Služby pre iných farmárov

·       Spravovanie tzv. víkendových fariem

·       Služby pre miestne potreby občanov a obce, ako doprava, obchod, digitalizácia, energetika a technické služby, kompostovanie a podobne

·       Prevádzkovanie tradičných vinární a chát

·       Poľovníctvo, jazdectvo

·       Lesníctvo a spracovanie dreva

·       Všeobecne cestovný ruch, konkrétne agroturizmus v rôznych podobách predstavuje až tretinu príjmov pre farmy, spájanie tradícií s agroturistikou.

·       Obnoviteľné zdroje energie, ako bioenergie, metanizácia (premena organickej hmoty do bioplynu), veterné turbíny a solárne panely. Vo Francúzsku takmer štvrtina obnoviteľnej energie pochádza z fariem. Prenájom farmy na solárne panely prináša 30x vyšší príjem ako poľnohospodárstvo. V Nemecku až 47% obnoviteľnej energie pochádza z fariem. Každá druhá farma má viacero činností, pričom polovica má obnoviteľné energie.

·       Špecifické služby, napr. v Poľsku prenájom plotov fariem na reklamné účely tzv. plachtovými reklamami.

·       Agroturizmus, napr. v Rakúsku vinárne a horské chaty prinášajú 9x viac príjmov z cestovného ruchu ako z produkcie potravín.

·       V SR sme na dobrej ceste zjednotiť sa na báze vedeckej prognózy, na koncepcii agrárnej a vidieckej politiky, zabezpečujúcej národnoštátne záujmy SR a tieto zafixovať do ústavného zákona.

 

 

 

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
13. 03. 2023  farmarsky_manual_spp_2023_-_20271 683 kB [pdf]
13. 03. 2023  manifest_EVP_2022_SK_443 kB [pdf]
13. 03. 2023  MD_prezentácia konferencia 21.2.2023 FM10 024 kB [pptx]
13. 03. 2023  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR_Nikischer12 335 kB [pptx]
13. 03. 2023  Porada ŠS LH169 kB [pptx]
13. 03. 2023  Prezentácia TUZVO 21.2.202326 494 kB [pptx]
13. 03. 2023  program_Atraktivnejsi vidiek_Zvolen_21_2_2023_final499 kB [pdf]
13. 03. 2023  PRV a SPP5 300 kB [pptx]
13. 03. 2023  Vízia VIPA_Konferencia Atraktívnejší vidiek_21.2.2023_Zvolen7 768 kB [pptx]
13. 03. 2023  Zhrnutie_zaverov_21_2_23_Zvolen_final98 kB [docx]
13. 03. 2023  Živý vidiek_ZMOS14 589 kB [pdf]

Priložené fotografie